Jak dostać dotacje na otwarcie firmy?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą wystąpić z wnioskiem o dotacje unijne lub z powiatowego urzędu pracy w ramach Funduszu Pracy.

Dotacje z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

1. O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się osoby, które przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do programu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Ponadto nie zalegają z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie administracyjne bądź egzekucyjne dotyczące zaległych zobowiązań.

Wsparcie unijne skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób które mają trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy i pozostają bezrobotnymi przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu dwóch ostatnich lat,
 • kobiet (w tym powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dziecka),
 • osób do 25 roku życia,
 • osób po 45 roku życia,
 • osób zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób zamieszkujących miasta do 25 tys. mieszkańców, które chcą podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

2. Proces pozyskania dotacji unijnej jest złożony z kilku etapów:

 • wybór odpowiedniego programu,
 • złożenie projektu,
 • pozytywna opinia w sprawie przyznania dotacji,
 • podpisanie umowy,
 • realizacja projektu,
 • rozliczenie projektu.

W pierwszej kolejności należy znaleźć najbardziej atrakcyjną dla siebie dotację lub inną formę pomocy. W tym celu najlepiej zgłosić się do instytucji pośredniczącej, która zajmuje się m.in: wyborem osób, które miałby otrzymać dotację, wypłatą dotacji a także kontrolą prawidłowości przy wydawaniu wsparcia finansowego.

Następnie należy zacząć opracowywać biznesplan, który jest decydującym dokumentem w kwestii podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.

Osoba starająca się o dotację musi zakwalifikować się do projektu i pozytywnie ukończyć blok szkoleniowo-doradczy. Dopiero wówczas ustalony zostaje termin złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

Unia Europejska udziela wsparcia początkującym przedsiębiorcom (i nie tylko), ale też stawia im określone warunki do spełnienia. To czy wnioskodawca otrzyma wsparcie zależy przede wszystkim od pomysłu jak i dobrego biznesplanu. Należy też pamiętać, że złamanie którejkolwiek z zasad umowy o dofinansowanie skutkuje zwrotem otrzymanej dotacji.

3. Do 2013 roku można korzystać z następujących programów Unii Europejskiej:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.2

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3.1 - wspieranie działalności gospodarczej z zakresu nowych technologii

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8.1 - wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 311

Wybór programu jest uzależniony od aktualnej sytuacji, wieku i statusu wnioskodawcy a także miejsca realizacji inwestycji.

Bardzo często warunkiem uzyskania dotacji unijnej jest posiadanie wkładu własnego, choć istnieją dotacje które tego nie wymagają. Np. wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.2 do kwoty ok. 40-50 tys. zł można uzyskać bez wkładu własnego albo z bardzo niskim wkładem własnym. Większe kwoty przyznawane są na zasadach refundacji, czyli najpierw należy wydać własne środki pieniężne (np: pochodzące z kredytu) a dopiero później następuje ich refundacja (max. 85% - jest to zależne od wielu czynników).

Rzadko się zdarza, aby wnioski były składane przez okrągły rok. Często wyznaczana jest konkretna data i tylko jeden nabór w ciągu roku - dotyczy głównie programów, które oferują większe środki finansowe. Powyższe czynniki mogą być również zależne od regionu Polski, w którym staramy się o dotację.

4. Dotacje unijne nie mogą być przeznaczone na działalność gospodarczą:

 • związaną z produkcją, przetwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
 • w sektorze rybołówstwa,
 • w sektorze górnictwa węgla,
 • w sektorze budownictwa okrętowego,
 • w sektorze hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych,
 • w sektorze produkcji i obrotu bronią.

Osoba starająca się o dotację unijną nie może założyć działalności w formie spółki prawa handlowego a także fundacji czy stowarzyszenia. Można natomiast zawrzeć spółkę cywilną, ale tylko z uczestnikiem tego samego projektu. Zakazane jest przekształcanie formy prawnej (z wyjątkiem zawarcia umowy spółki cywilnej) w okresie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności.

Ważne!

Z rejestracją firmy należy się wstrzymać do momentu zapoznania się z programami oferującymi wsparcie, ponieważ wiele z nich przeznaczonych jest dla osób, które nie mają jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

Dotacje z powiatowych urzędów pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

1. Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą starać się o dotacje z Funduszu Pracy. Wsparcie finansowe mogą uzyskać tylko osoby bezrobotne (zarejestrowane bądź nie).

Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie można skorzystać, jeśli ma się zarejestrowaną firmę, chociażby przez jeden dzień. Dla takich przedsiębiorców istnieją dotacje dla firm już istniejących.

Nadal możliwe jest otrzymanie pomocy w ramach działań: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.2, PFRON (dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 311 i 312.

2. Podstawowym krokiem zmierzającym ku staraniu się o wsparcie finansowe jest wypełnienie wniosku o przyznanie dotacji. Zazwyczaj wnioski zawierają niezbędne pytania dotyczące planowanej działalności i wówczas są traktowane jako uproszczone biznesplany. W przypadku gdy wniosek obejmuje jedynie dane osobowe wnioskodawcy, niezbędne jest przygotowanie biznesplanu.

O kwestie związane z wypełnianiem dokumentów należy pytać bezpośrednio pracowników urzędów pracy.

3. Wysokość środków finansowych jest ustalana na podstawie kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności, środków własnych, harmonogramu zakupów w ramach wnioskowanych środków.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia; w przypadku przystąpienia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej - 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni a także 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do istniejącej już spółdzielni.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.2 można jednorazowo uzyskać do 40 tys. zł dotacji i dodatkowo ok. 1 tys. zł comiesięcznego wsparcia pomostowego. 

Środki finansowe z dotacji można przeznaczyć na cele związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, jednak każdy Urząd Pracy posiada również listę ograniczającą te wydatki. Należą do nich:

 • zakup papierów wartościowych, udziałów w spółkach,
 • zakup nieruchomości i gruntów,
 • leasing pojazdów, maszyn i urządzeń,
 • opłaty skarbowe i administracyjne, składki ZUS, wypłata wynagrodzenia,
 • zakup samochodu (dopuszczalny może być zakup samochodu dostawczego, niezbędnego na potrzeby realizacji inwestycji).

4. Przepisy dopuszczają kilka form zabezpieczenia ewentualnego zwrotu kwoty dotacji w przypadku nie dotrzymania przez wnioskodawcę umowy; są to:

 • poręczenie udzielane przez conajmniej dwóch poręczycieli,
 • gwarancja bankowa,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez wnioskodawcę, do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami (zawierający zgodę współmałżonka w przypadku małżeństw).

5. Nie każdy wniosek jest opiniowany pozytywnie. Negatywną decyzję mogą otrzymać osoby, które m.in:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonania robót publicznych lub prac interwencyjnych,
 • otrzymały dotychczas bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych,
 • prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dotacji (dotyczy także działalności zawieszonej),
 • nie posiadają zezwoleń i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie,
 • nie posiadają zgody współmałżonka (dotyczy osób pozostających we wspólności majątkowej) na otrzymanie środków z Funduszu Pracy oraz ich zwrotu w przypadku nie dotrzymania warunków umowy o dotację,
 • są studentami studiów dziennych,
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację były skazane za przestępstwa gospodarcze,
 • złożyły wnioski niekompletne bądź nieprawidłowo wypełnione.

Ważne!

Zasady pozyskiwania dotacji, listy rzeczy na jakie można przeznaczyć środki finansowe i maksymalne kwoty dotacji mogą różnić się w poszczególnych Urzędach Pracy, dlatego zanim podejmiemy starania o uzyskanie dotacji, należy dokładnie zapoznać się z regulaminem jaki obowiązuje w danym pośredniaku. Czynność ta nie tylko ułatwi cały proces, ale też pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 512).      

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.