Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego?

Poradopedia.pl  |   |  + 2  |  Ocena: (głosy: 0)

Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełnić kryterium dochodowe - obecnie wynosi ono 504 zł na osobę, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - 583 zł na osobę. Poniżej znajdują się wskazówki, jak obliczyć dochód rodziny.

Dochód uzyskany

Dochód rodziny to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Przy obliczaniu jego wysokości pod uwagę bierze się dochód:

 • małżonków,
 • rodziców dzieci,
 • opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia, a także dzieci które ukończyły 25 lat i legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeśli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Dochód, to po obliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

1. Przychody podlegające opodatkowaniu, pomniejszone o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Inne dochody, niepodlegające opodatkowaniu:

 • renty inwalidów wojennych oraz wojskowych i ich rodzin;
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i ich rodzinom;
 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny przysługujący: żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny przysługujący: kombatantom i ofiarom represji wojennych oraz okresu powojennego;
 • świadczenia pieniężne przysługujące: osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;
 • emerytury i renty osób, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów;
 • renty z tytułu inwalidztwa wojennego, które powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 (otrzymywane z zagranicy);
 • zasiłki chorobowe rolników;
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne;
 • alimenty na rzecz dzieci;
 • zaliczki alimentacyjne;
 • świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • stypendia przyznane uczniom i studentom;
 • diety nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;
 • należności pieniężne otrzymane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym - osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób;
 • dodatki za tajne nauczanie - Karta Nauczyciela;
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe;
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
 • dochody uzyskane za granicą RP, pomniejszone o: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc;
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie RP, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej;
 • należności pieniężne wypłacone: policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych oraz policyjnych, użytych poza granicami kraju w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych;
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego, otrzymane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres w którym osoby te uzyskały dochód;
 • renty pochodzące z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, również z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych, znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Obliczenie składki zdrowotnej

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się następująco: S=Sp (P-Sus), gdzie:

S - składka na ubezpieczenie zdrowotne w złotych,

Sp - stopa procentowa składki,

P - przychód w złotych,

Sus - składka na ubezpieczenia społeczne w złotych.

Dochód utracony

Jest brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu, jeśli jego utrata spowodowana jest:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • utratą zatrudnienia, z wyjątkiem pracy wykonywanej na umowę o dzieło;
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • utratą zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej z wyjątkiem rent rolniczych, przyznanych w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz jego wysokość. Członek rodziny, który uzyskał dochód po roku z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (dochód uzyskany), do dochodu rodziny dodaje miesięczną kwotę dochodu uzyskanego, pod warunkiem że dochód ten otrzymał w dniu ustalania prawa do zasiłku.

Jeśli dochód rodziny powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 2
~gość | 2013-11-26 21:41
Dla mnie to jest absurd.Dlaczego prawo ma decydować czy mi sie należy zasiłek czy nie.Czy ktoś mi wytłumaczy czym różni się dziecko biedniejsze od bogatszego, o różnicę dochou rodzica o 20.zlotych.Rodzinne powinno być dla WSZYSTKICH,bez wyjątku.Bo dzieci są tylko dziećmi.
~aniuleczka25 | 2013-04-29 15:55
witam urodziłam teraz w marcu synka chciałabym z mezem sie starac o zasiłek rodzinny dochody wiem ze beda za okres w którym synka jeszcze z nami nie było wiec dziele dochody na 2 czy na 3 os.?

Najnowsze porady