Poradopedia.pl

Jak napisać pozew o zachowek - wzór pozwu

Autor: Poradopedia.pl | 10 September 2012 11:02

Tagi: pozew o zachowek, pozwy cywilne, zachowek, Prawo, porada, pomoc, instrukcja, Jak, napisać, pozew, o, zachowek, -, wzór, pozwu

Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych, pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Zstępni, małżonek oraz jego rodzice mają prawo zażądać sumy pieniężnej stanowiącej równowartość należnego im zachowku. Prawa do tej korzyści nie posiada małżonek, z winy którego spadkodawca wystąpił o rozwód a także osoba, która zrzekła się dziedziczenia, odrzuciła spadek, została wydziedziczona lub uznana za niegodną.

Zobowiązanymi z tytułu zachowku są: spadkobiercy powołani do dziedziczenia oraz obdarowani darowizną doliczoną do spadku.

Wysokość zachowku jest określana w oznaczonej kwocie pieniężnej, która zależy od:

  • wartości całego spadku;
  • wielkości udziału spadkowego, który przypadłby danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym;
  • zdolności uprawnionego do pracy;
  • wieku zstępnego.

Uprawniony, który jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni zstępny, otrzyma 2/3 udziału spadkowego przypadającego mu przy dziedziczeniu ustawowym. Natomiast wszystkie pozostałe osoby będą uprawnione do 1/2 udziału spadkowego, który przypadłby im przy dziedziczeniu ustawowym.

Należnego zachowku można dochodzić na drodze sądowej. Przy dziedziczeniu testamentowym nie można dochodzić roszczeń z tego tytułu po upływie 3 lat od dnia ogłoszenia testamentu.

Poniżej znajduje się wzór pozwu o zachowek

 

miejscowość i data ..............................

 

 

Sąd Rejonowy

Wydział Cywilny

w ...................

 

Powód ........................................

(imię, nazwisko, adres zamieszkania)

Pozwany .....................................

(imię, nazwisko, adres zamieszkania)

 

Wartość przedmiotu sporu ............... zł

 

 

POZEW

o zachowek

 

Wnoszę o:

Zasądzenie od pozwanego ....................................... na rzecz powoda .................................... kwoty .......... zł z ustawowymi odsetkami od dnia .................... .

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

Uzasadnienie

(okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

...............................

                                                                                                                                                 podpis

 

Załączniki:

1. Odpis pozwu.

 

Pozew o zachowek składa się w Sądzie według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeśli takiego miejsca w Polsce nie da się ustalić, to według miejsca położenia majątku spadkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wydruk ze strony:
https://www.poradopedia.pl/prawo/jak-napisac-pozew-o-zachowek-wzor-pozwu,3013.html
© Poradopedia.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone