Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Napisanie pozwu o obniżenie alimentów nie jest niczym skomplikowanym, mimo to warto jak to zrobić, by profesjonalnie wypaść przed sądem.

Najpierw należy wpisać nazwę miejscowości (w prawym górnym rogu kartki), w której pisany jest pozew oraz datę. Nieco niżej musi znaleźć się adres sądu właściwego dla wniesienia pozwu - będzie to Sąd Rejonowy w ... Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwy dla miejsca przebywania pozwanego.

Poniżej (po lewej stronie kartki) należy wpisać dane obu stron, czyli powoda (osoby składające pozew) oraz pozwanego (osoby, na rzecz której płacone są alimenty). Dane dotyczą imion i nazwisk, a także dokładnych adresów zamieszkania. Jeśli któraś ze stron nie posiada adresu zameldowania, należy podać adres do korespondencji.

Po wypisaniu danych obu stron, należy podać wartość przedmiotu sporu - powinna ona odpowiadać dwunastokrotnej wysokości kwoty alimentów, której domaga się powód. Jeśli np.: powód płaci 800 zł alimentów miesięcznie i domaga się ich obniżenia o 200 zł, to 600 zł x 12 miesięcy = 7200 będzie w tym przypadku wartością przedmiotu sporu.

Następnie, na środku kartki należy umieścić tytuł pisma - Pozew o obniżenie alimentów.

Pod tytułem należy wypisać żądania, najlepiej zaczynając od wyrażenia "Wnoszę o ..."

... Obniżenie alimentów w kwocie ... zł miesięcznie, płatnych przez powoda ... na rzecz małoletniego/-niej ..., określonych w wyroku Sądu Rejonowego w ... Wydział ... z dnia ... r., sygn. akt ...

A zatem, wśród żądań powinny znaleźć się m.in.:

 • nakaz obniżenia alimentów z istniejącej dotychczas do nowej kwoty, np.: z 800 do 600 zł oraz wysokość obniżenia alimentów (w tym przypadku o 200 zł),
 • nazwa sądu wraz z lokalizacją oraz sygnaturą akt do wyroku zasądzającego alimenty,
 • nakaz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego (w razie zastępstwa procesowego po stronie pozwanego).

Następnym, bardzo ważnym elementem pozwu o obniżenie alimentów, jest uzasadnienie. Powinno się ono zaczynać od umieszczonego na środku kartki nagłówka "Uzasadnienie". Można się w nim powołać na wszystko, co może mieć wpływ na powyższe żądania. Wśród nich mogą być:

 • utrata pracy i pozostawanie bezrobotnym bez prawa do zasiłku;
 • obniżenie wynagrodzenia za pracę;
 • mniejsze możliwości zarobkowe, spowodowane np.: złym stanem zdrowia lub wypadkiem;
 • konieczność ponoszenia wydatków (m.in.: opłaty za czynsz, prąd, gaz, itp. - wraz z dowodami wpłat).

Pod uzasadnieniem należy umieścić własnoręczny podpis.

Do pozwu należy dołączyć następujące załączniki:

 • Wyrok Sądu Rejonowego z dnia ...,
 • Odpis pozwu,
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia,
 • Zaświadczenie o zarobkach,
 • Odcinek renty,
 • Kartę leczenia szpitalnego,
 • itp.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz: