Jak uzyskać odszkodowanie za zły stan drogi?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Mroźna zima pozostawiła po sobie niemiłe pamiątki w postaci dziur na drogach, które stanowią zagrożenie dla pojazdów, jak i realne niebezpieczeństwo dla kierowców. Za szkody powstałe w wyniku złego stanu drogi, można domagać się odszkodowania.

W momencie uszkodzenia pojazdu należy:

 • pozostać na miejscu zdarzenia;
 • wezwać Policją lub Straż Miejską;
 • sfotografować powstałe uszkodzenia pojazdu (np.: telefonem komórkowym), dziury w jezdni, a także okoliczne znaki drogowe;
 • zapisać dane świadków zdarzenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu);
 • dopilnować, aby w notatce Policji lub Straży Miejskiej znalazła się informacja, że uszkodzenie pojazdu zostało spowodowane złym stanem drogi.

Odpowiedzialność za stan dróg

Zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego należą sprawy z zakresu planowania, budowy i przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. W zależności od rodzaju drogi, będzie to:

 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - dla dróg krajowych,
 2. Zarząd województwa - dla dróg wojewódzkich,
 3. Zarząd powiatu - dla dróg powiatowych,
 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) - dla dróg gminnych.

W granicach miast na prawach powiatu, zarządcą dróg publicznych jest prezydent miasta. Natomiast drogami wewnętrznymi zarządza właściciel terenu - spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Na zarządcy drogi spoczywa szereg obowiązków, w tym: utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, wykonywanie robót interwencyjnych i zabezpieczających, itp.

Informację o zarządcy drogi można uzyskać w urzędzie gminy bądź miasta, a wniosek o odszkodowanie należy złożyć do zarządcy drogi lub bezpośrednio do jego ubezpieczyciela.

Niezbędna dokumentacja

Osoba występująca z roszczeniem do zarządcy, musi zebrać dowody dotyczące szkody i udowodnić, że powstała ona na skutek złego stanu drogi. Od ilości i jakości dowodów zależy wysokość odszkodowania, a także czas w jakim możliwe będzie jego uzyskanie.

Do wniosku o odszkodowanie należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, m.in.: miejsce i czas, prędkość pojazdu, warunki atmosferyczne, przyczynę uszkodzenia, itp.;
 • kserokopie: prawa jazdy kierowcy i dowodu rejestracyjnego, notatki Policji lub Straży Miejskiej oraz pisemnego oświadczenia świadków zdarzenia;
 • wykonane zdjęcia;
 • opinię rzeczoznawcy (opcjonalnie).

Ponadto, należy określić wysokość żądanego odszkodowania.

Zebrane dowody nie muszą przesądzać o tym, że szkoda jest wynikiem złego stanu drogi. Warunkiem uzyskania odszkodowania jest udowodnienie faktu, że szkodę spowodował zły stan drogi, a nie zły stan techniczny pojazdu czy nadmierna prędkość.

Rozpoznanie sprawy następuje w terminie 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady