Dla kogo staż z urzędu pracy?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Na staż mogą zostać skierowane tylko osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym urzędzie pracy.

Celem organizacji stażu jest:

 • umożliwienie osobom bezrobotnym nabycie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy, bez nawiązywania stosunku pracy.

Organizatorem stażu może być pracodawca, tj. jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna zatrudniająca co najmniej jednego pracownika.

Program stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu i specjalności,
 • zakres wykonywanych zadań,
 • rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna stażysty,
 • miejsce odbywania stażu.

Na staż może liczyć osoba bezrobotna, będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy, która:

Nie przekroczyła określonego limitu wieku, tj. nie ukończyła 25-go lub 27-go roku życia w przypadku absolwentów szkół wyższych w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej

lub

Należy do jednej z poniższych kategorii osób bezrobotnych:

 • długotrwale bezrobotna;
 • powyżej 50-go roku życia;
 • bez kwalifikacji zawodowych;
 • bez doświadczenia zawodowego;
 • bez wykształcenia średniego;
 • samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18-go roku życia;
 • kobieta, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • osoba, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia;
 • osoba niepełnosprawna.

Osoba odbywająca staż jest zobowiązana do:

 • przestrzegania ustalonego przez organizatora czasu pracy;
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń organizatora i opiekuna;
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • przedłożenia w powiatowym urzędzie pracy sprawozdania poświadczonego przez opiekuna stażu i opinii wydanej przez organizatora.

Osoba odbywająca staż ma prawo do:

 • miesięcznego stypendium wypłacanego przez urząd pracy,
 • dwóch dni wolnych od pracy za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,
 • ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady