Wywóz śmieci - zmiany w przepisach od 2013 roku

2012-12-13  |  + 1  |  Ocena: (głosy: 1)

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady wywozu śmieci. Firma lub firmy, które będą odbierały odpady na terenie gminy zostaną wybrane w konkurencyjnym przetargu. Wszyscy mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną stawką, z wyjątkiem osób segregujących śmieci - ekologiczni zapłacą mniej. Nowe przepisy spowodują, że nie będzie się już opłacało wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska.

Kosz na śmieciObecnie stronami umów o wywóz odpadów są firmy wywozowe działające na terenie gminy oraz właściciele nieruchomości. Po zmianach, to gmina będzie musiała zapewnić odbiór wszystkich odpadów według stałej opłaty. Gmina będzie również przeprowadzać przetargi i podpisywać umowy z firmami.

Celem tzw. "umowy śmieciowej" jest objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów komunalnych, a także stworzenie lepszych warunków do segregacji śmieci i łatwo dostępnych punktów zbiórki selektywnej (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne). Będzie możliwość legalnego pozbycia się tych odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić.

Mieszkańcy danej gminy będą wnosili opłaty zgodnie z jedną stawką. Nowe przepisy dopuszczają obliczenia wysokości tych opłat na podstawie powierzchni lokalu bądź ilości zużytej wody albo od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Rada gminy może uchwalić też stałą, jednolitą stawkę od gospodarstwa domowego. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np.: szkoła sklep) opłata będzie zależna od liczby pojemników z odpadami komunalnymi, powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za ich gospodarowanie.

Jeśli dotychczas odbieranie i zagospodarowanie odpadów było regulowane, opłaty nie ulegną drastycznym zmianom. Ale tam, gdzie mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z gospodarką odpadami (tzn. segregacją śmieci i recyklingiem oraz wykorzystaniem odpadów do produkcji energii elektrycznej lub ciepła w specjalnych spalarniach), opłaty te na pewno wzrosną - według Krajowej Izby Gospodarczej, w niektórych regionach nawet od 100 do 200%. Wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami pokryją faktyczne koszty działania systemu (m.in.: odbieranie, transport i odzysk, a także kampanię informacyjną oraz tworzenie punktów zbiórki selektywnej).

Rada gminy ustali niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny. To oznacza, że osoby segregujące śmieci, za ich wywóz zapłacą mniej. Nie będzie można jednak tylko deklarować sortowania, a wyrzucać wszystkiego na raz - firma wywozowa powiadomi gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania śmieci i wówczas uzna je za odpady zmieszane.  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 391).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1

Najnowsze porady