Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zasiłek pogrzebowy stanowi rekompensatę dla osoby, która pokryła koszty związane z pochówkiem zmarłego. Świadczenie to może otrzymać również gmina, powiat, dom pomocy społecznej, pracodawca, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.

Prawo do zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. Ubezpieczonego.
 2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę.
 3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej otrzymania i pobierania.
 4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenie.
 5. Członka rodziny osoby wymienionej w punktach: 1-2.

Członkami rodziny są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w wyłączeniem dzieci przyjętych w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
 • wnuki i rodzeństwo;
 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu - od 1 marca 2011 roku w wysokości 4.000 zł. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, lecz nie wyższej niż 4.000 zł. Podobnie jest w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną niż członek rodziny osobę lub podmiot - zasiłek ulega podziałowi między te osoby bądź podmioty, proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Jeśli pogrzeb zorganizowano na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członek rodziny również poniósł część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje mu w kwocie 4.000 zł.

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia. W przypadku odmowy wypłaty, uprawnionemu przysługuje odwołanie do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego niezbędne są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku (druk ZUS Z-12);
 • skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, iż urodziło się martwe;
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeśli zostały złożone w banku - kopie potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane);
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (jeśli zmarł ubezpieczony lub członek jego rodziny). Nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady