Jak zdobyć pozwolenie na broń palną?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Pozwolenie na broń wydawane jest na wniosek zainteresowanego, po sprawdzeniu ustawowo przewidzianych przesłanek. Zainteresowana osoba musi złożyć wniosek do właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji, a w nim wskazać jeden lub więcej celów, np.: ochronę osobistą oraz ochronę innych osób czy mienia, cele łowieckie lub sportowe, a także kolekcjonerskie, pamiątkowe czy szkoleniowe. Można dostać pozwolenie na broń palną krótką (pistolet) lub broń palną długą (sztucer) oraz broń pneumatyczną o większej mocy.

Policja sprawdza, czy wskazany we wniosku cel jest faktycznie uzasadniony - chodzi o członkostwo w klubie sportowym (broń dla celów sportowych), potwierdzenia policyjne kradzieży bądź włamań uzasadniające ochronę mienia, przynależność do koła łowieckiego, itp. W niektórych przypadkach charakter wykonywanej pracy jest wystarczającym uzasadnieniem (np.: komornik). Kontroli podlega również miejsce do przechowywania broni - w ocenie Policji jest to sejf.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na broń palną należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionego lekarza oraz psychologa - są one dowodem na to, że nie stwierdzono żadnych zaburzeń psychicznych i nie zachodzą okoliczności uzależnienia od alkoholu bądź innych substancji. O wydaniu pozwolenia na broń przesądza również badanie wzroku. Nie dopełnienie obowiązku dołączenia tych zaświadczeń jest równoznaczne z automatyczną decyzją odmowną.
 2. Dokument urzędowy potwierdzający dane osobowe (kserokopia dowodu osobistego) - imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek.
 3. Dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności wskazanych jako uzasadnienie wniosku, np.: zaświadczenie o członkostwie w PZŁ, zaświadczenie o zdanym egzaminie na łowczego, patent strzelecki, potwierdzenie udziału w zawodach sportowych, itp.
 4. Dwa aktualne zdjęcia.
 5. Opłatę skarbową.

Pozwolenia na broń nie potrzebują m.in.:

 • posiadacze broni palnej oraz ich replik;
 • muzea gromadzące zbiory broni;
 • przedsiębiorcy dokonujący obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji;
 • rusznikarze działający na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiadacze ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
 • posiadacze broni palnej pozbawionej cech użytkowych (np.: z przewierconą komorą nabojową);
 • posiadacze broni alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Aby otrzymać pozwolenie na broń palną, należy zdać specjalny egzamin ze znajomości ustawy o broni i amunicji oraz innych przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni. Praktyczne umiejętności posługiwania się bronią sprawdzane są na strzelnicy. Po zakupie broni, należy ją zarejestrować w ciągu 5 dni.

Komendant Policji odrzuca wnioski złożone w szczególności przez osoby:

 • poniżej 21 roku życia (osoby młodsze, mające ukończone 18 lat mogą uzyskać pozwolenie na broń do celów łowieckich lub sportowych na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego);
 • z zaburzeniami psychicznymi;
 • o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej oraz wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnione od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
 • nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Polski;
 • skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej oraz wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa;
 • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. z 1999 r., Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady