Likwidacja stanowiska pracy - czy należy się odprawa i czy pracodawca ma obowiązek poinformowania mnie, gdy odtworzy stanowisko pracy?

Wiki  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 4)
Na podstawie art. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późniejszymi zmianami) przepisy ustawy stosuje się przy rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę zatrudniającego powyżej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 jednakże mniej niż 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Liczby odnoszące się do pracowników obejmują pracowników, z którymi w ramach zwolnienia grupowego, następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników (jest to zwolnienie grupowe).
Ustawodawca dopuszcza jednak też zwolnienia indywidualne i konieczność wypłat z tego tytułu odpraw (art. 10 powyżej ustawy).

Jednak muszą być spełnione następujące warunki:
1) rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja stanowiska pracy może być taką przyczyną),
2) pracodawca musi zatrudniać co najmniej 20 pracowników,
3) zwolnienie musi dotyczyć mniejszej liczby pracowników niż przy zwolnieniu grupowym (zasady zwolnień grupowych zostały określone w art. 1 tej ustawy).

W zależności od stażu pracy, przysługuje następująca odprawa:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata,
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat,
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat.

Obowiązek przywrocenia do pracy wynika z art. 9 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 r. nr 90, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Konieczne jest jednak spełnienie trzech warunków:
1) Pracodawca ma obowiązek zatrudnienia osoby zwolnionej z przyczyn od niej niezależnych w razie ponownego naboru pracowników w tej samej grupie, zawodowej, jeżeli zgłosi ona zamiar powrotu w ciągu roku od ustania zatrudnienia,
2) Dotyczy to tylko pracowników, z którymi umowy zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych (nie indywidualnych),
3) Obowiązek ten wiąże pracodawcę do 15 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady