Czy i kiedy pracodawca może sprawdzić trzeźwość pracownika?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Od 1 lipca 2011 roku pracodawca może zlecić badanie stanu trzeźwości swoich pracowników. W myśl nowych przepisów, takie badanie może się odbyć nie tylko na żądanie pracownika (tak jak dotychczas), lecz także na żądanie kierownika zakładu pracy oraz osoby przez niego upoważnionej.

Kto może być poddany badaniu trzeźwości?

  1. Osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu (na wniosek organu ścigania);
  2. Pracownik, który żąda przeprowadzenia takich badań (czyli wyraża na to zgodę);
  3. Zatrudniony, jeśli domaga się tego jego pracodawca (badanie przeprowadza wówczas uprawniony organ).

Kto może przeprowadzić badanie trzeźwości?

Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek nie dopuszczenia do pracy pracownika w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub też spożywał go w czasie pracy (okoliczności stanowiące podstawę tej decyzji powinny być przedstawione pracownikowi do wiadomości). Takie same uprawnienia ma organ nadrzędny nad danym zakładem pracy, a także organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.

Pracownik ma prawo odmówić poddania się badaniu stanu trzeźwości, jednak pracodawca może w takiej sytuacji zwrócić się o pomoc w przeprowadzeniu takiego badania do uprawnionego organu, powołanego do ochrony porządku publicznego. Na żądanie kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej, bądź też na żądanie pracownika, badanie stanu trzeźwości może przeprowadzić Policja lub Straż Miejska. Zabieg pobrania krwi wykonuje natomiast fachowy pracownik służby zdrowia.

Pracownik nie może zostać ukarany przez pracodawcę za samą odmowę poddania się badaniu, chyba że zachodzi uzasadnione podejrzenie co do stanu jego trzeźwości. Odmowa może mieć jednak negatywne skutki dla pracownika - w ten sposób pozbawia się on możliwości skutecznego zakwestionowania podejrzeń pracodawcy odnośnie stanu trzeźwości.

Co zrobić z nietrzeźwym pracownikiem?

Osoby nietrzeźwe, które swoim zachowaniem wywołują zgorszenie w miejscu publicznym lub zakładzie pracy albo zagrażają życiu lub zdrowiu swojemu bądź innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej czy wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania/pobytu. W razie braku izby wytrzeźwień, osoby te mogą być doprowadzone na Policję.

Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub jednostki Policji pozostają tam do wytrzeźwienia, ale nie dłużej niż 24 godziny. Niepełnoletnich umieszcza się w odrębnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych. Nietrzeźwemu, doprowadzonemu do izby wytrzeźwień, jednostki Policji, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki, przysługuje zażalenie do sądu. Osoba taka może domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia oraz samej decyzji o zatrzymaniu.

Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracodawca może rozwiązać z takim pracownikiem umowę bez wypowiedzenia albo (mimo wszystko) ukarać go jedynie karą upomnienia, naganą bądź grzywny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 roku w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. Nr 25, poz. 117).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady