Jak rozwiązać spółkę cywilną?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej i nie stanowi jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, jak spółki osobowe. Podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki, w związku z czym nie ma ona własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną.

Spółka cywilna może zostać rozwiązana przez Sąd na żądanie każdego ze wspólników, jedynie z ważnych powodów. Przyczyny rozwiązania spółki mogą być zawarte już w samej umowie. Celem zawarcia spółki cywilnej jest dążenie do osiągnięcia określonego celu gospodarczego, a więc jej rozwiązanie może nastąpić, gdy cel ten zostanie zrealizowany lub jeśli jego osiągnięcie stało się z obiektywnych przyczyn niemożliwe. Spółka cywilna ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.

Spółka ulega rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia udziału przez jednego ze wspólników. W sytuacji, gdy nie ma już wspólnego celu między wspólnikami, a relacje między nimi nie pozwalają na jakiekolwiek współdziałanie, nie ma obowiązku utrzymywania bytu prawnego takiego podmiotu.

Rozwiązanie spółki cywilnej może nastąpić również w przypadku podjęcia przez wspólników jednomyślnej uchwały bądź w wyniku wydania przez Sąd orzeczenia na skutek żądania rozwiązania spółki przez jednego ze wspólników. Wytoczenie powództwa musi być poparte ważnymi powodami odnoszącymi się do stosunku spółki, np.: konflikt między wspólnikami, permanentne zaniedbywanie obowiązków wynikających ze stosunku spółki, utrata zezwoleń bądź koncesji na wykonywanie działalności będącej podstawą funkcjonowania spółki. Powody rozwiązania spółki są zawsze analizowane i oceniane indywidualnie.  

Spółka w stanie likwidacji trwa w obrocie do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego. Likwidatorzy mogą być wyznaczeni przez Sąd lub powołani jednomyślną uchwałą wspólników. Nie ma też żadnych przeszkód, aby likwidatorami zostali wspólnicy spółki. Do zadań likwidatorów należy zakończenie interesów spółki, a także spłata długów. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli pozostanie w spółce majątek, zwraca się wspólnikom ich wkłady na zasadach podobnych jak w przypadku wystąpienia ze spółki. Ewentualna nadwyżka majątku spółki cywilnej jest dzielona odpowiednio do stosunku w jakim wspólnicy uczestniczyli w zysku spółki. Niedobór jest rozdzielany między wspólników w stosunku w jakim brali oni udział w pokrywaniu strat.

Postępowanie likwidacyjne kończy się wraz z dokonaniem ostatniego rozliczenia, zaś spółka ulega rozwiązaniu w momencie podjęcia uchwały wspólników o zakończeniu postępowania likwidacyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady