Nowa inwestycja a ochrona środowiska - Decyzje, raporty, pozwolenia

Kampanie  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Ochrona środowiska naturalnego to obecnie jeden z najważniejszych aspektów, jakie musi brać pod uwagę nowy inwestor. Aby projekt mógł zostać zatwierdzony, inwestycja musi spełniać szereg norm i wymagań dotyczących sposobu i stopnia ingerencji w środowisko naturalne. Wymagania te określa Prawo budowlane. Jakie zatem decyzje i pozwolenia są konieczne?


Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wynika z postanowień Ustawy “Prawo ochrony środowiska” z 2005 roku. Uzyskanie decyzji jest obowiązkowe dla każdej nowej inwestycji, która może ingerować w środowisko naturalne.

Jest to decyzja administracyjna, której celem jest takie kształtowanie planowanych inwestycji, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko. Uzyskanie pozytywnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest obowiązkowym elementem procesu administracyjnego dla każdej nowej inwestycji.

Wniosek o wydanie decyzji składać należy w Wydziale Ochrony Środowiska właściwym dla miejsca inwestycji, powinien on zawierać między innymi:

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia.


Raport oddziaływania na środowisko

Raport ten to kolejny z elementów procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, koniecznych do zrealizowania planowanego przedsięwzięcia. Powinien on zawierać wszystkie informacje, które umożliwiają ocenę następujących kryteriów:

 • charakterystykę przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu,

 • cechy charakterystyczne dla procesów produkcyjnych (na przykład pomiary hałasu na stanowisku pracy),

 • ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych i naturalnych,

 • właściwości wód: hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne - narzędziem umożliwiającym wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny),

 • inwentaryzacja przyrodnicza - zbiór badań terenowych, których wyniki, wraz z opisem metodyki, stanowią załącznik do raportu,

 • opis krajobrazu, w którym inwestycja będzie realizowana (w tym na przykład inwentaryzacja dendrologiczna),

 • krótko-, średnio- i długoterminowe oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia inwestycji oraz emisji zanieczyszczeń i hałasu (w tym celu wykonuje się stosowne pomiary: pomiar czystości powietrza i pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz analiza akustyczna: pomiary emisji hałasu i pomiary hałasu komunikacyjnego),

 • opisy analizowanych wariantów inwestycji i inne.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

To dokument, który w Urzędzie Gminy złożyć musi każdy inwestor planujący inwestycję mogącą znacząco ingerować w środowisko naturalne i zaburzyć jego funkcjonowanie. Informacje, które muszą być zawarte w karcie informacyjnej to:

 • rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie,

 • wielkość powierzchni zajmowanej przez nieruchomość, pokrycie terenu zielenią - jeśli nie jest to zwykły trawnik, inwestor ma obowiązek dokonania analizy dendrologicznej,

 • rodzaj zastosowanej technologii - ma ona wielkie znaczenie dla środowiska naturalnego, więc należy szczegółowo opisać technologie i etapy procesu ze szczególnym uwzględnieniem procesów prowadzących do powstawania ścieków, odpadów czy emisji zanieczyszczeń do powietrza (podstawą jest pomiar zanieczyszczenia powietrza),

 • orientacyjnej ilości wykorzystanej wody, energii elektrycznej, materiałów i surowców,

 • zastosowanych rozwiązaniach chroniących środowisko,

 • i inne.


Raport KOBiZE

Czyli raport składany Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami - dotyczy on wszystkich przedsiębiorców, których zakłady wprowadzają do środowiska naturalnego gazy cieplarniane i inne substancje w wyniku pracy:

 • kotłów,

 • pieców,

 • agregatów prądotwórczych,

 • klimatyzatorów,

 • nagrzewnic i innych.

Raporty KOBiZE składa się raz do roku, a do jego stworzenia konieczne jest wykonanie następujących danych:

 • pomiaru emisji zanieczyszczeń do środowiska,

 • zużycia paliwa lub innych surowców,

 • wielkości produkcji.


Przeprowadzenie wymaganych badań, pomiarów i analiz oraz kompletowanie dokumentacji to proces szalenie żmudny, czasochłonny i wymagający obszernej wiedzy w tym temacie. Dlatego też większość inwestorów decyduje się na zatrudnienie doradcy, który zajmie się obsługą inwestycji i skompletowaniem wniosków o uzyskanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska naturalnego. Kompetentnych doradców znajdziesz w firmie EkoNorm. Oto zakres działań doradcy:

 • pozwolenia wodno - prawne,

 • pozwolenia zintegrowane,

 • raporty oddziaływania na środowisko,

 • gromadzenie dokumentacji do karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko,

 • pomiary odbiorowe,

 • analiza porealizacyjna.

EkoNorm wykona dla inwestora wszelkie pomiary konieczne do sporządzenia dokumentacji, do których zaliczają się:

 • analiza akustyczna,

 • pomiar jakości powietrza,

 • pomiar smogu,

 • pomiar hałasu w mieszkaniu (dla inwestycji mieszkaniowych) i inne.

 

Skorzystanie z usług specjalisty z dziedziny ochrony środowiska pozwoli inwestorowi zaoszczędzić wiele czasu i daje gwarancję uzyskania zgody na korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.

Polecane strony

EkoNorm Sp. z o.o.
Inżyniaria i Prawo ochrony środowiska

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady