Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Poradopedia.pl  |   |  + 3  |  Ocena: (głosy: 0)

Niezawiniona utrata pracy, długotrwała choroba, nieszczęśliwy wypadek - przyczyny te mogą stać się podstawą ogłoszenia upadłości przez konsumenta.

Decyzję o upadłości należy gruntownie przemyśleć, aby nie przysporzyć sobie dodatkowych kłopotów. Mówi się, że jest to dobre rozwiązanie dla "bogatych", gdyż dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie z nieruchomościami. A tymczasem wnioski składane są głównie przez rencistów i emerytów obciążonych kredytami, nieposiadających nic wartościowego.

Jakie warunki decydują o przeprowadzeniu postępowania upadłościowego?

Warunkiem koniecznym jest niewypłacalność dłużnika, czyli stan w którym nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań. Nie ma znaczenia, czy zobowiązania te mają charakter pieniężny, czy też niepieniężny - nie wykonywanie jednych, jak i drugich oznacza, że dłużnik jest niewypłacalny. A to daje podstawę ogłoszenia jego upadłości. Nie ma również określonych żadnych minimalnych wartości w tym zakresie. Znaczenie ma jedynie kwestia wymagalności zobowiązań.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Z wnioskiem może wystąpić każda osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która posiada jakiekolwiek zadłużenie i nie jest w stanie go spłacić ze względu na zaistniałe okoliczności, uniemożliwiające wywiązanie się ze zobowiązań. Osoby, które same doprowadziły do niewypłacalności, nie mogą skorzystać z prawa do umorzenia długów. Uznania upadłości nie mogą domagać się również wierzyciele, np.: bank w którym zaciągnięte zostały zobowiązania.

Wniosek dotyczący ogłoszenia upadłości konsumenckiej składa się w Wydziale Upadłościowym Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Konsument określa swoje zadłużenie, wyszczególnia dłużników, uzasadnia swoją niewypłacalność i wskazuje na wyjątkowe, niezależne od niego okoliczności, które spowodowały tę niewypłacalność. Do wniosku załącza dowody na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz inne niezapłacone zobowiązania, a także zaświadczenia lekarskie i inne dowody, które spowodowały ten stan. Przy sporządzaniu wniosku, warto skontaktować się z prawnikiem - sądy odrzucają bowiem wnioski sformułowane w sposób niezgodny z ustawowymi kryteriami. Wniosek zostanie oddalony również w przypadku, gdy w przeciągu 6 ostatnich miesięcy dłużnik dokonał darowizny na rzecz rodziny lub innych osób, aby oficjalnie nie posiadać żadnego majątku.

Na czym polega postępowanie upadłościowe?

Sąd rozpatruje wniosek zadłużonego konsumenta. Jeśli uzna, że nie zachodzą żadne przesłanki do jego oddalenia, wówczas ogłasza upadłość i przeprowadza postępowanie. Polega ono na likwidacji majątku niewypłacalnego konsumenta, sporządzeniu planu podziału i zaspokojeniu zobowiązań wierzycieli. W ramach 5-letniego planu spłaty ustalane są kwoty przysługujące poszczególnym wierzycielom.

Sąd, wydając postanowienie o upadłości konsumenta powołuje syndyka, który likwiduje - wyprzedaje majątek upadłego (również dom lub mieszkanie, jeśli upadły był właścicielem).

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczne z całkowitym anulowaniem długów. Jeśli wartość majątku nie pokrywa zadłużenia, reszta długu zostaje rozpisana na raty, które zadłużony musi spłacać przez 5 lat. Wysokość rat ustalana jest w zależności od możliwości finansowych dłużnika oraz wysokości długu. Jeśli po upływie 5 lat, zadłużenie nie będzie w całości spłacone, reszta zostaje umorzona.

W okresie spłaty zobowiązań, dłużnik nie może dokonywać zakupów w systemie ratalnym lub z odroczoną płatnością. Dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, co roku upadły musi składać sprawozdanie z wykonania planu spłat oraz osiągniętych przychodów.

Jeśli dłużnik wykona plan spłaty w określonym terminie, może złożyć wniosek o umorzenie pozostałego zadłużenia. Gdy dług zostanie umorzony, następną upadłość można ogłosić nie wcześniej niż za 10 lat po uznaniu poprzedniej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1572).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 3
~Spirala | 2017-11-05 13:39
Upadłość konsumencka to jedno, jednocześnie jeszcze trzeba wiedzieć jak poradzić sobie z nawykami, które powstały przez kilka ostatnich lat, w mojej ocenie należy edukować się chociażby poprzez bezpłatne serwisy z informacjami jak na https://spiralazadluzenia.pl/wyjscie-z-dlugow/
~Tomek | 2017-02-08 23:11
Aktualna wiedza i aktualne artykuły o upadłości konsumenckiej na 2017 rok znajdziecie tutaj http://upadlosc-kancelaria.pl/
~upadlosc konsumencka | 2014-07-18 13:40


Czy spełniasz warunki oddłużenia w upadłości konsumenckiej ?
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez sąd jest pierwszym, niezbędnym i najważniejszym warunkiem uzyskania oddłużenia przez niewypłacalnych dłużników. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej nie jest dostępne dla wszystkich.
Sąd może ogłosić Twoją upadłość konsumencką, jeżeli jesteś osobą fizyczną spełniającą poniższe kryteria :
1) MIEJSCE ZAMIESZKANIA I POBYTU - POLSKA.
Główny ośrodek Twojej podstawowej działalności tzn. centrum spraw życiowych, miejsce zamieszkania i stałego pobytu znajduje się w Polsce.
2) KONSUMENT.
Nie prowadzisz działalności gospodarczej tzn. nie jesteś przedsiębiorcą indywidualnym lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą minimum na rok przed złożeniem wniosku.
3) NIEWYPŁACALNOŚĆ.
Jesteś niewypłacalny, a zatem ocena Twojej sytuacji finansowej wskazuje na to, że utraciłeś trwale zdolność do spłaty swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
4) BRAK WINY W POWSTANIU NIEWYPŁACALNOŚCI.
Jest to najważniejsza przesłanka określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej. Dłużnik niewypłacalny nie mógł doprowadzić do swojej niewypłacalności ani zwiększyć jej stopnia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
6) RZETELNOŚĆ DŁUŻNIKA WE UPRZEDNIEJ UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
Jeżeli wcześniej toczyło się wobec Ciebie konsumenckie postępowanie upadłościowe i zostało umorzone oraz jeżeli uchylono ustalony plan spłaty wierzycieli - nie doszło do tego z Twojej winy.
7) BYŁY PRZEDSIĘBIORCA. WNIOSEK O UPADŁOŚĆ ZŁOŻONY W TERMINIE
Mając taki obowiązek - jako przedsiębiorca lub członek zarządu spółki kapitałowej - złożyłeś w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością Twojego oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku.
8) MORALNOŚĆ PŁATNICZA.
Sąd w odrębnym procesie prawomocnie nie orzekł, że dokonywałeś czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęstszym przypadkiem takich czynności jest darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich celem uniknięcia - w zamyśle dłużnika - egzekucji z tego składnika majątkowego.
9) NIE UMORZONO WCZEŚNIEJ TWOICH DŁUGÓW W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ.
Umorzenie Twoich zobowiązań musiało mieć miejsce w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie oddłużenie, jest realne i zależne od Twojej postawy w toku postępowania upadłościowego.
Co więcej, jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a więc sąd ogłosi upadłość konsumencką, a Ty jako upadły wywiążesz się ze wszystkich swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, jako niewypłacalny dłużnik uzyskujesz PEWNOŚĆ ODDŁUŻENIA.

Zapraszamy na stronę www.upadlosckonsumencka.pl


Najnowsze porady