Komu przysługuje renta rodzinna?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Renta rodzinna to świadczenie pieniężne przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gwarantuje najbliższym członkom rodziny zmarłego rekompensatę w postaci środków pieniężnych.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także wtedy, gdy osoba w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Uprawnieni do renty rodzinnej

Dzieci

Renta rodzinna przysługuje dzieciom: własnym, drugiego małżonka, przysposobionym - do ukończenia 16-go lub 25-go roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16-tym rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25-go roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, otrzymuje rentę rodzinną do zakończenia tego roku studiów.

Wdowa

Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, która w chwili śmierci męża miała ukończone 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16-go roku życia, a jeśli się uczą - 18-go roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. Renta rodzinna przysługuje również wdowie, która spełnia warunki dotyczące wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania w/w dzieci.

Wdowa, która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności majątkowej, ma prawo do renty rodzinnej, jeśli oprócz spełnienia w/w warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony, ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową. Wdowa, która nie spełnia żadnego z warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania - ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od śmierci męża albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od śmierci męża.

Wdowiec

W tym przypadku stosuje się te same zasady co do wdów. Wiek uprawniający wdowca do renty rodzinnej wynosi również 50 lat.

Wnuki i rodzeństwo

Renta rodzinna przysługuje także wnukom, rodzeństwu oraz innym dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeśli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją - jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem prawnym.

Rodzice

Rodzice otrzymają rentę rodzinną, jeśli ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich dzieci).

Wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna wynosi:

  • dla 1 osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
  • dla 2 osób uprawnionych - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
  • dla 3 i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych. Jeśli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej odpowiedni dodatek.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady