Zasady składania wniosków do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Pisemna interpretacja może dotyczyć wyłącznie przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę będącego wnioskodawcą daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Przedmiot interpretacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje w sprawach:

  • podlegania ubezpieczeniom społecznym;
  • podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP);
  • stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP oraz FGŚP;
  • obowiązku opłacania i podstawy wymiary składek na Fundusz Emerytur Pomostowych;
  • zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

ZUS nie wyda więc interpretacji w sprawach dotyczących m.in.: objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę składek na FP i FGŚP, uznania danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, świadczeń oraz zasad składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

Oddziały wydające interpretacje

Od 1 stycznia 2011 roku właściwymi do rozpatrywania wniosków są dwa oddziały ZUS: w Gdańsku oraz Lublinie.

W Gdańsku pisemną interpretację mogą uzyskać wnioskodawcy z zakresu terytorialnego następujących oddziałów ZUS: Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Łódź I, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Piła, Płock, Poznań I, Poznań II, Siedlce, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa I, Warszawa II, Warszawa III, Zielona Góra.

Oddział w Lublinie wydaje interpretacje z zakresu terytorialnego oddziałów w: Bielsku-Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu oraz Zabrzu.

Właściwy oddział ZUS jest ustalany zgodnie z adresem wnioskodawcy. Wniosek złożony w innym oddziale niż właściwy do jego rozpatrzenia, jest przekazywany do oddziału właściwego.

Złożenie wniosku

Wniosek musi zawierać: firmę przedsiębiorcy; adres zamieszkania przedsiębiorcy oraz siedzibę firmy (ewentualnie inny adres do korespondencji); numer NIP; numer z KRS lub EDG; dane osobowe i adres zamieszkania pełnomocnika (jeśli takowy działa w imieniu przedsiębiorcy); opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a także własne stanowisko w sprawie.

Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo, jeśli składa go upoważniona przez przedsiębiorcę osoba.

Opłaty

W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, na konto bankowe właściwego oddziału ZUS należy wpłacić kwotę w wysokości 40 zł (za każdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe). Nieopłacony wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. W polu TYTUŁEM należy wpisać NIP wnioskodawcy oraz "Opłata za wniosek o wydanie interpretacji".

Forma i termin pisemnej interpretacji

Pisemna interpretacja udzielana jest w formie decyzji, która powinna zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie do wniesienia środka zaskarżenia. Przedsiębiorca niezadowolony z udzielonej interpretacji może złożyć za pośrednictwem ZUS odwołanie do właściwego sądu okręgowego, w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

ZUS powinien udzielić pisemnej interpretacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu kompletnego i opłaconego wniosku przedsiębiorcy. W przypadku nie dochowania tego terminu uznaje się, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady