Jak wybrać dom pomocy społecznej?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Naszym obowiązkiem jest zaopiekowanie się rodzicami lub dziadkami, którzy z racji wieku bądź choroby nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać. Niestety, czasem nie możemy sprawować tej opieki bezpośrednio i decydujemy się na Dom Pomocy Społecznej (DPS).

Pomoc społeczna przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności - osobie, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Dopóki to możliwe, DPS stara się zapewnić taką opiekę w domu.

Przydział miejsca zależy od rodzaju schorzenia. Są domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • przewlekle somatycznie chorych;
 • przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • niepełnosprawnych fizycznie.

Aby trafić do DPS, należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym najbliższej filii MOPS lub GOPS - wystarczy zadzwonić. Zgłoszenia może dokonać osoba zainteresowana, jego rodzina, a nawet osoby niespokrewnione. Pracownik opieki przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (czyli małżonka, zstępnych i wstępnych), a także pomaga w skompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Należy przygotować następujące dokumenty:

 1. Pisemny wniosek o umieszczenie osoby starszej w DPS.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu).
 3. Kserokopię dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
 4. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 5. Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia kandydata do DPS.

W toku postępowania potrzebne będą również:

 1. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w DPS, a jeśli nie jest w stanie wydać takiej zgody - postanowienie sądu.
 2. Oświadczenia: o stanie majątkowym i uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 3. Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku przez DPS - nie dłużej niż miesiąc od daty złożenia dokumentów. Na miejsce czeka się zwykle od 3 miesięcy do nawet 3 lat. MOPS zawsze kieruje do ośrodka zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby - nie ma rejonizacji. Na wniosek zainteresowanego może zostać wydane skierowanie do dowolnej placówki, również prowadzonej przez inny powiat, ale pod warunkiem że jej typ odpowiada stanowi zdrowia osoby potrzebującej pomocy.

Zamieszkanie w DPS wymaga umiejętności akceptacji zmian związanych z ograniczeniem kontaktów z najbliższą rodziną, a także z odseparowaniem od wszelkich problemów i radości codziennego życia.

Domy pomocy społecznej mogą prowadzić:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • kościoły katolickie i inne związki wyznaniowe,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • pozostałe osoby prawne,
 • osoby fizyczne.

Rejestr DPS położonych w granicach województwa prowadzi wojewoda. Rejestr ten jest corocznie aktualizowany (do 30 czerwca) i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady