Jak utworzyć spółkę jednoosobową?

mee1  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 1)

7 kroków, które musisz poczynić w celu rejestracji spółki osoby fizycznej

1) złożyć podanie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Dokument składamy na miejscu i uiszczajmy opłatę w wysokości 100 zł za znaczki skarbowe. Po ok. 1-2 tygodniach należy zgłosić się po dokument wpisu naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument ten oprócz nas otrzymuje także Urząd Skarbowy, ZUS i Urząd Statystyczny. 

2) sprawdzamy, czy nasza działalność wymaga koncesji - reguluje to ustawa Prawo działalności gospodarczej lub inne ustawy regulujące szczegółowo dany rodzaj działalności.

Organy właściwe do wydania decyzji w sprawie udzielenia koncesji określają przepisy nakładające obowiązek uzyskania koncesji na dany rodzaj działalności. Zazwyczaj jest to minister właściwy dla danego rodzaju działalności.

3) zgłosił się w przeciągu 14 dni od dnia wydania wpisu do ewidencji do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o wydanie numeru REGON. Wypełniamy wniosek o nazwie RG-1.

Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności.

Okres oczekiwania od złożenia wniosku wynosi 2 tygodnie. Wydanie numeru REGON jest bezpłatne.

Potrzebne dokumenty:

-dowód osobisty,

-ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu.

 

4) wyrobić pieczątkę firmową, na której musi znaleść się przynajmniej:

-pełna nazwa firmy,

-siedziba firmy,

-numer REGON.

Koszt jednej pieczątki kształtuje się w granicach 30 zł+VAT, a czekać na nią można od 2 godzin do 2-3 dni.

 

5) założyć  rachunek bankowy i poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy.

Potrzebne dokumenty:

-dowód osobisty,

-ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu,

-ksero dokumentu nadania numeru REGON i oryginał do wglądu,

-pieczątka.

 

6) złożyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie skarbowym wypełniony formularz NIP-1.

Prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się w momencie prowadzenia działalności numerem NIP firmy. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy nadanego przez urząd skarbowy numeru NIP, do składanej deklaracji powinniśmy dołączyć druk NIP-4.

Wcześniej musimy zdecydować, w jakiej formie chcemy płacić podatek dochodowy:

-w formie karty podatkowej,

-ryczałtu ewidencjonowanego,

-na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów.

Musimy także zadeklarować, czy będziemy płatnikami podatku VAT, czy też nie.

7) wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla siedziby spółki. 

W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wwczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Jeżeli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku O Swobodzie Działalności Gospodarczej (Dz.U.04.173.1807). 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.