Pośrednik w obrocie nieruchomościami - jak uzyskać licencję?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami polega głównie na kojarzeniu stron transakcji przy zakupie, sprzedaży, zamianie, najmie i wynajmie nieruchomości, ale też na wykonywaniu opracowań i ekspertyz oraz profesjonalnym doradztwie. Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być osoba fizyczna, posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami

Osoba wykonująca ten zawód powinna:

 • stosować przepisy prawa;
 • stosować standardy zawodowe;
 • kierować się zasadami etyki zawodowej;
 • wykonywać czynności pośrednictwa ze szczególną starannością;
 • kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności;
 • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 • stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Uzyskanie licencji na pośrednika w obrocie nieruchomościami

Od 1 stycznia 2008 roku osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub posiadające wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz odpowiednio udokumentowaną praktykę, nie muszą zdawać egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Ponadto, licencję zawodową w zakresie pośrednictwa nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za:

 • przestępstwa przeciwko mieniu lub dokumentom,
 • przestępstwa gospodarcze bądź skarbowe,
 • fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych czy znaków urzędowych,
 • składanie fałszywych zeznań.

Pozbawienie licencji zawodowej następuje wskutek utraty zdolności do czynności prawnych, skazania za w/w przestępstwa, sądowego zakazu wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami lub sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Osoba pozbawiona licencji zawodowej jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym zdarzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Aby wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, należy złożyć do Ministra Infrastruktury wniosek o nadanie licencji zawodowej (formularz można pobrać ze strony internetowej ministerstwa http://www.transport.gov.pl, w zakładce Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa). Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz dwa zdjęcia i dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Złożony wniosek podlega rozpatrzeniu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie jednoetapowo, bez udziału kandydata.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r., Nr 115, poz. 741 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady