Wcześniejsza emerytura 2012 - kto może przejść? Jaka wysokość świadczeń?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zasady nabywania prawa do wcześniejszej emerytury reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To dzięki niej wiadomo, kto może uzyskać świadczenie przed osiągnięciem wymaganego wieku emerytalnego.

Uprawnieni do uzyskania wcześniejszej emerytury

Kobiety, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 roku mogły nabyć prawo do wcześniejszej emerytury najpóźniej 31 grudnia 2007 r. Mężczyźni urodzeni przed tą datą mają czas na składanie wniosków do 31 grudnia 2013 r. W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku termin nabywania uprawnień do wcześniejszej emerytury minął 31 grudnia 2008 r.

Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść osoby:

  • którym do powszechnego wieku emerytalnego nie brakuje więcej niż 5 lat;
  • które osiągnęły pełny staż emerytalny, tj. 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • którym wydano orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub które posiadają wyższy o 10 lat staż ubezpieczeniowy.

Wnioskodawca powinien pozostawać w stosunku pracy przez minimum 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Przejście na wcześniejszą emeryturę może nastąpić również w określonym czasie po ustaniu zatrudnienia. Warunkiem jest, aby w okresie pomiędzy ustaniem stosunku pracy a złożeniem wniosku o świadczenie, nie nastąpiła zmiana statusu danej osoby. 

Ważne! Osoba, która nabyła prawo do świadczenia, ale wcześniej przystąpiła do Otwartego Funduszu Emerytalnego, zobowiązana jest do złożenia wniosku o przekazanie zgromadzonych środków na rzecz budżetu państwa.

Wysokość wcześniejszej emerytury

Kwota świadczenia uzależniona jest od wysokości podstawy wymiaru, uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego oraz kwoty bazowej obowiązującej w dacie powstania prawa do emerytury. Oprócz wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek dolicza się również inne składki przysługujące ubezpieczonemu, m.in.: kwoty zasiłków chorobowych oraz wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy.

Emerytura jest sumą 24% z kwoty bazowej, 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych oraz 0,7% za każdy rok okresów nieskładkowych. Wysokość emerytury w przypadku osób, które nie spełniły warunków wiekowych i stażowych do 2008 roku, ale do końca 1998 roku miały 20/25 lat stażu, z czego 15 lat w szczególnych warunkach stanowi suma dwóch części - pierwsza obliczana według starych zasada, a druga określana przez podzielenie składki zebranej na indywidualnym koncie ubezpieczonego przez średnie dalsze trwanie życia. W 2012 roku proporcja ta wynosi 35% dotychczasowej i 65% nowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady