Zwolnienie z pracy - co dalej?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Żal, złość, frustracja, poczucie porażki to najczęstsze emocje, jakich doświadczają zwalniani z pracy ludzie. Do głowy przychodzą wówczas rożne myśli i pomysły - związane z próbą odreagowania stresu, ale też takie, które mogą doprowadzić pojawienia się kolejnych problemów lub jeszcze gorszego samopoczucia. Jak sobie radzić w nowej sytuacji?

Rozwiązanie umowy

Umowę o pracę można rozwiązać:

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Najbardziej popularną formą jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Polega ona na tym, iż pracownik umawia się z pracodawcą co do terminu rozwiązania umowy. Porozumienie może zostać zawarte ze względu na rodzaj umowy o pracę czy długość jej trwania. Brak jest wymogów co do jego formy, ale najlepiej sporządzić je na piśmie ze wskazaniem dnia ustania stosunku pracy. Jeśli strony nie określiły daty należy przyjąć, że umowa rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia.

Reakcja na zwolnienie

Rozstania z firmą nie należy traktować jako komunikatu "Nie lubię Cię". Zwalnianym jest się z jakiegoś powodu - może to być np.: notoryczne spóźnianie się czy nie radzenie sobie z zadaniami. Redukcja etatów lub zła kondycja finansowa zakładu też mogą prowadzić do zwolnień - są to jednak przyczyny czysto biznesowe, a nie personalne.

Nawet będąc bardzo zdenerwowanym, należy zaakceptować decyzję przełożonego, spakować swoje rzeczy i opuścić biuro. Żale lub krzyki nic tutaj nie zmienią - wręcz przeciwnie, mogą tylko utwierdzić szefa w słuszności swej decyzji. Niezależnie od powodu i formy zwolnienia, warto zostawić po sobie dobre wrażenie i postarać się wykorzystać to jako naukę na przyszłość.

Prawa pracownika w okresie wypowiedzenia

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar tego zwolnienia wynosi:

  • 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia.

Pracownik w okresie wypowiedzenia zachowuje swoje uprawnienia pracownicze. Dotyczy to także prawa do korzystania ze świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracownik jest uprawniony do korzystania z pomocy socjalnej na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy.

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Odprawa pieniężna przysługuje wyłącznie pracownikom zwolnionym z przyczyn ich niedotyczących, np.: likwidacja stanowiska. W przypadku zwolnień indywidualnych konieczne jest również ustalenie, czy pracownik nie współprzyczynił się do rozwiązania stosunku pracy.

Decydując się na przeprowadzenie zwolnień grupowych, pracodawca ma obowiązek współdziałać z istniejącymi u niego w firmie organizacjami związkowymi. Mogą wspólnie ustalić, że pracownikom przysługują oprócz ustawowej rekompensaty także dodatkowe świadczenia rekompensujące utratę zatrudnienia.

O odprawę nie mogą ubiegać się pracownicy mianowani oraz tymczasowi. Prawa do odprawy nie mają również osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia, samozatrudnienie) oraz funkcjonariusze służb mundurowych, którzy świadczą pracę w ramach stosunków administracyjnoprawnych.

Wysokość odprawy uzależniona jest od dwóch czynników: zakładowego stażu pracy danego pracownika oraz wysokości jego wynagrodzenia. Ustawa określa również górny limit odprawy - nie może być ona wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2012 r. jest to 22.500 zł) w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Odprawa wynosi:

  1. Jednomiesięczne wynagrodzenie - jeśli pracownik był zatrudniony w danym zakładzie do 2 lat;
  2. Dwumiesięczne wynagrodzenie - jeśli pracownik był zatrudniony w danym zakładzie od 2 do 8 lat;
  3. Trzymiesięczne wynagrodzenie - jeśli pracownik był zatrudniony w danym zakładzie ponad 8 lat.

Szukanie nowej pracy

Otrzymanie wypowiedzenia to duże obciążenie dla psychiki. Przed rozpoczęciem aktywnego poszukiwania nowej pracy, warto poświęcić kilka dni na odpoczynek oraz wyciszenie złych emocji. Można np.: oddać się swojemu hobby, na które nigdy wcześniej nie było czasu.

W kolejnym kroku należy prześledzić rynek pracy i sprawdzić, kogo aktualnie poszukują pracodawcy. Jeśli trzeba zdobyć dodatkowe umiejętności, nie ma się co zastanawiać - warto zapisać się na kurs lub szkolenie, aby móc pochwalić się w życiorysie umiejętnością, która interesuje pracodawców. Można rozważać różne opcje - niekoniecznie musi to być powrót do tego samego rodzaju zatrudnienia.

Każda rozmowa kwalifikacyjna wymaga dobrego przygotowania. W kontaktach z pracodawcą należy być przede wszystkim szczerym - czasem lepiej coś przemilczeć, niż powiedzieć za dużo bądź skłamać. Narzekanie na poprzedniego szefa lub współpracowników na pewno nie pomoże w przekonaniu do siebie rekrutera.

Każdą propozycję pracy należy dobrze przemyśleć. Nie trzeba zgadzać się na pierwszą lepszą ofertę tylko dlatego, że jest się bezrobotnym - praca będąca powodem frustracji wcale nie jest lepsza od pozostawania bez zatrudnienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r., Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady