Wniosek o podwyższenie alimentów - jak napisać?

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

O podwyższenie alimentów można wystąpić w każdym momencie, oczywiście jeśli istnieją ku temu ważne przesłanki. Potrzeby dziecka znacząco wzrastają, np.: gdy rozpoczyna naukę czy przewlekle choruje. Wniosek w imieniu małoletniego składa jego opiekun (matka/ojciec). Poniżej znajduje się przykładowy wzór pozwu. 

 

 

                                                                                                                 Sąd Rejonowy

                                                                                                                  w .........................................

     Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Powód: małoletni ..................................................................., reprezentowany przez matkę/ojca ..................................................................................................................

zam. w ............................................................., ul. ....................................................

Pozwany: ....................................................................................................................,

zam. w ............................................................., ul. ....................................................

Wartość przedmiotu sporu ....................... zł.

 

Pozew o podwyższenie alimentów

 

W imieniu małoletniego powoda wnoszę o:

 

I. Podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w .................................... z dnia ................. r. w sprawie sygn. Akt ....................., od pozwanego ......................................... na rzecz małoletniego powoda z kwoty .................. zł do kwoty ................ zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki/ojca powoda .................................. do dnia ................ każdego miesiąca wraz z ustalonymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.

II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przypisanych.

 

Uzasadnienie

 

Wyrokiem z dnia ................ r. wydanym przez Sąd Rejonowy w ..................................,

w sprawie sygn. Akt ..............., pozwany został zobowiązany do łożenia na rzecz małoletniego powoda alimentów w wysokości .............. zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki/ojca powoda, do dnia ..................... każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.

Dowód: Wyrok Sądu Rejonowego w ........................................ z dnia .................. r.

w sprawie .............................

 

Od chwili zasądzenia alimentów w wyżej wskazanej kwocie minęły .............. lata. W życiu powoda wiele się zmieniło. Przede wszystkim powód .................................................................................................................................... Ponadto powód ...................................................................................................................................., co sprawiło, że potrzeby finansowe powoda wyraźnie wzrosły.

Dowód: Zestawienie i dokumentacja wydatków na potrzeby powoda związane z ........................................................................................ w okresie od .............. do ............... 200 ..... r.

 

W okolicznościach sprawy istotnym jest, że dochód pozwanego wyraźnie wzrósł, co związane jest z ............................................................. . Pozwany zarabia ok. ..................... netto miesięcznie.

Z uwagi na okoliczność, że potrzeby powoda wyraźnie wzrosły a pozwany nadal nie uczestniczy w osobistych staraniach o jego wychowanie, wniosek o zasądzenie wyższych alimentów stał się konieczny. Warto podkreślić, że możliwości finansowe pozwanego są znaczne, przez co może on w większym stopniu pokrywać wydatki powoda związane z jego bieżącym życiem.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

 

 

..................................................

                                                                                                                   (własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

1. Dowody wskazane w pozwie

2. Odpis pozwu

3. ................

4. ................

 

Pozew można napisać na komputerze lub odręcznie, w dwóch egzemplarzach. Jeśli podwyższenie alimentów związane jest z nauką dziećka bądź jego leczeniem, dodatkowymi załącznikami będą rachunki za dodatkowe zajęcia lub rachunki za leki. 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~MarekD | 2015-06-15 08:45
Trudno było znaleźć ten artykul w google, strona ciekawa, zasługuje na większy ruch. Pozycjonowanie w 2015 stało się skomplikowane, jest coś co ci się napewno przyda, poszukaj sobie w google - niezbędnik dla każdego webmastera

Najnowsze porady