Zezwolenie na wycinkę drzew - wszystko co warto wiedzieć

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - nie wyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uznaje się za uzgodnienie zezwolenia. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinien zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza/właściciela nieruchomości lub właściciela urządzeń.
 2. Tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń.
 3. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu.
 4. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.
 5. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew.
 6. Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
 7. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 8. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących albo budowanych na tej nieruchomości.

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Powyższych przepisów nie stosuje się do drzew i krzewów:

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Opłaty

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, związane z budową dróg publicznych, pomniejsza się o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasa drogowego.

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Kwota za usunięcie drzewa powstaje z pomnożenia: stawki za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (zależnej od gatunku drzewa) oraz współczynnika różnicującego stawki w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:

 • 270 zł - przy obwodzie do 25 cm,
 • 410 zł - przy obwodzie od 26 do 50 cm,
 • 640 zł - przy obwodzie od 51 do 100 cm,
 • 1 000 zł - przy obwodzie od 101 do 200 cm,
 • 1 500 zł - przy obwodzie od 201 do 300 cm,
 • 2 100 zł - przy obwodzie od 301 do 500 cm,
 • 2 700 zł - przy obwodzie od 501 do 700 cm,
 • 3 500 zł - przy obwodzie powyżej 700 cm.

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Opłat nie pobiera się za usunięcie drzew:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń;
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi, w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; topoli w obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • z grobli stawów rybnych;
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Opłata powinna zostać uiszczona w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Karę za wycięcie drzewa bez zezwolenia stanowi trzykrotność wymaganej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady