Zezwolenie na handel hurtowy napojami alkoholowymi - jak uzyskać?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki.

Do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone następujące dokumenty:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców;
 • umowa spółki cywilnej, jeśli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
 • zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON (jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą);
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;
 • decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych;
 • zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinia o możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;

Powyższe dokumenty mogą być przedłożone jako kopie poświadczone urzędowo, notarialnie bądź przez świadczącego pomoc prawną radcę prawnego lub adwokata.

 • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty bądź o odroczonym terminie płatności są realizowane (oryginał);
 • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (oryginał);
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia (oryginał).

Opłatę za zezwolenie w wysokości 45 000 zł za 500 tysięcy litrów 100% alkoholu należy uiścić na rachunek Ministerstwa Gospodarki - niedokonanie jej w wyznaczonym terminie skutkuje zwrotem wniosku. Dowód wniesienia opłaty można przekazać najpóźniej w dniu odbioru/wysyłki zezwolenia. We wniosku należy wówczas umieścić informację o późniejszym doręczeniu pokwitowania. Jeśli przedsiębiorca chciałby odebrać zezwolenie osobiście, powinien również podać taką informację we wniosku i podać numer faksu oraz telefonu. Osobisty odbiór decyzji w siedzibie Ministerstwa Gospodarki jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Przedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej zwolnieni są z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki uzyskane z tytułu zwolnień, z części przekazanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogą stanowić pomoc de minimis, pod warunkiem uzyskania zaświadczenia wydanego przez organ uprawniony do pobierania opłat, czyli Ministra Gospodarki. Przedsiębiorca powinien przedstawić informację o dokonaniu wydatków ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.

Poniżej znajduje się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu.

 

 

pieczęć wnioskodawcy ..................................                       miejscowość i data ...............................

 

 

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

 

Wniosek

o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu

 

Oznaczenie przedsiębiorcy

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Siedziba i adres przedsiębiorcy

 • miejscowość, kod ............................................................................................................
 • ulica, numer domu, numer lokalu ......................................................................................
 • województwo ..................................................................................................................
 • numer telefonu, numer faksu ............................................................................................

Numer w rejestrze przedsiębiorców ...............................................................................................

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (dokładny adres każdej hurtowni) ...................................................................................................................................

Wnioskowany limit ......................................................................................................................

Wnioskowany termin ważności zezwolenia - od dnia .........................................................................

 

                                                                                                                     .................................

                                                                                                                                 podpis 

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia należy przesyłać pocztą na adres:

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 214, poz. 1407).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady