Dowiedz się czy możesz pozyskać dla swojej firmy dofinansowanie z PO KL

AgnieszkaG  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Atutem finansowania bądź współfinansowania realizacji projektu przy pomocy środków unijnych jest fakt, iż dotacje te stanowią dodatkowe źródło finansowania dla firmy i są bezzwrotne.

Polska może do końca 2013 r. wykorzystać 11,4 mld euro na rozwój kompetencji zawodowych swoich obywateli. Z tego 1,3 mld euro przeznaczone jest na podnoszenie kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, testowanie nowych rozwiązań systemowych, jakość usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz sektor szkoleniowy oraz badanie trendów na rynku pracy. PO KL zawiera w sobie zarówno komponent centralny, jak i regionalny. W ramach priorytetów od I do V realizowane będą projekty o zasięgu ponadregionalnym, a w ramach priorytetów od VI do IX zawierają się projekty o zasięgu regionalnym.

Spośród wszystkich obecnie realizowanych w Polsce programów Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) w największym stopniu ukierunkowany jest na rozwój ludzi, wzrost ich aktywności zawodowej oraz zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego. W ramach PO KL przewiduje się finansowanie działań skierowanych do pracowników przedsiębiorstw, w szczególności tych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Celem tych działań jest wzmocnienie ich potencjału i kwalifikacji, w tym wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo – rozwojowych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na szkolenia zamknięte i otwarte oraz ogólne i specjalistyczne (w przypadku działania 2.1.1 również na organizację studiów podyplomowych). Dofinansowanie mogą otrzymać również projekty doradcze oraz zawierające komponent związany z doradztwem. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na koszty związane z realizacją szkoleń i doradztwa – koszty osobowe, koszty wynajmu pomieszczeń, środków dydaktycznych i materiałów szkoleniowych, jak również kosztów promocji i zarządzania projektem.

Beneficjentami PO KL są przedsiębiorstwa, natomiast ostatecznym odbiorcą szkoleń są pracownicy tych przedsiębiorstw. Firma może uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z następujących działań:

a)      poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach,

b)      poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Małe i średnie przedsiębiorstwa delegujące pracowników na szkolenia otwarte realizowane w ramach PO KL otrzymają dofinansowanie w wysokości 80 % zwrotu kosztów. Natomiast w przypadku projektów realizowanych przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (z wyjątkiem przedsiębiorców delegujących pracowników na szkolenia lub subsydiujących zatrudnienie), środki publiczne pokrywają 100 % kosztów poniesionych na realizację tych projektów.

PO KL stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie odnowiona Strategia Lizbońska stawia przed państwami członkowskimi UE: rozwijanie wiedzy i innowacji, uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z celami polityki spójności krajów unijnych oraz założeniami Strategii Lizbońskiej rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz pełniejszego wykorzystania zasobów pracy.

Rzeczą kluczową dla beneficjenta jest wybranie rzetelnej firmy doradczej przy składaniu wniosku o dotację unijną. Wiele firm, piszących wnioski o dotacje, stosuje nieuczciwe praktyki. Mimo, że projekt nie ma szans na spełnienie wymogów i uzyskanie akceptacji komisji konkursowej, piszą wnioski, które następnie nie przechodzą pozytywnej oceny merytorycznej. A zarabiają na tym niemało. Przedział stawek cenowych za przygotowanie dokumentacji konkursowej waha się od 3 000 zł do 10 000 zł. Dodatkowo firmy doradcze pobierają również opłatę za sukces (succes fee) w wysokości 2% -10% wartości przyznanej dotacji.

Małe i średnie przedsiębiorstwa chcące uzyskać obiektywne i rzetelne informacje na temat: realnych szans otrzymania dotacji unijnej z PO KL, terminów naboru wniosków aplikacyjnych, wymogów, które muszą zostać spełnione aby otrzymały dotację unijną, obowiązków, które muszą zostać spełnione po otrzymaniu dotacji unijnej, przedziału stawek na rynku wynagrodzenia dla firm zewnętrznych za przygotowywanie wniosku aplikacyjnego, prowizji od przyznanej dotacji unijnej, rozliczania projektu pod kątem inwestycji itp., mogą skorzystać z wiedzy eksperckiej poprzez wysłanie zapytania z internetowego doradcy biznesowego www.boomway.pl.

Autor: Agnieszka Gugała

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.