Jak wypełnić PIT-4R?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Do 31 stycznia (do wtorku) 2012 roku, płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą złożyć deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w poprzednim roku, na formularzu PIT-4R. Poniżej znajduje się instrukcja, jak go wypełnić.

Części A i B - dane identyfikacyjne płatnika.

Część C - wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami.

Wiersz 1. Należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez następujących płatników:

 1. Zakłady pracy (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) - od dochodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - od wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej;
 2. Komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, stosunku służbowego pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

W wierszu "liczba podatników i należne zaliczki, płatnik:

Wskazuje liczbę podatników, dla których dokonano sumy wypłat i od których pobrano należne zaliczki. Nie należy wykazywać podatników, którzy:

 • uzyskali w danym miesiącu tylko przychody zwolnione od podatku,
 • przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym,
 • uzyskali przychody w wysokości od której obliczona zaliczka wynosi 0.

Wykazuje byłego pracownika, któremu po ustaniu stosunku pracy wypłacono np.: premię lub odszkodowanie.

Wykazuje wartości zaliczek, których pobór został ograniczony na podstawie obowiązujących przepisów.

Wiersz 2. Należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego wykazują następujący płatnicy:

 1. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną (od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego);
 2. Organy rentowe (od emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych i socjalnych);
 3. Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne (od rent i emerytur z zagranicy);
 4. Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne (od stypendiów);
 5. Organy zatrudnienia (od świadczeń z FP);
 6. Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od świadczeń z FGŚP);
 7. Areszty śledcze oraz zakłady karne (od należności za pracę tymczasowo aresztowanym i skazanym);
 8. Spółdzielnie (od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w poczet kosztów spółdzielni);
 9. Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (od świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP);
 10. Centrum Integracji Społecznej (od świadczeń integracyjnych oraz motywacyjnej premii integracyjnej);
 11. Podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką (od świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich).

Wiersz 3. Suma należnych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego, wykazanych w wierszach 1 i 2.

Wiersz 4. Kwoty zaliczek, których pobór został ograniczony po spełnieniu poniższych warunków:

 • jeśli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc;
 • jeśli niemożliwe jest określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby nieadekwatnie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy na wniosek podatnika ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc. Kwota ograniczenia podlega wykazaniu w następnych miesiącach.

Wiersz 5. Zaliczka przypadająca na dany miesiąc w związku z wcześniejszym ograniczeniem poboru, np.: jeśli w poz. 68 wykazano wartość ograniczenia, to suma wartości zaliczek do pobrania od poz. 81 do 90 musi być równa wartości z poz. 68.

Wiersz 6. Pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły PIT-40, czyli kwota "do zapłaty".

Wiersz 7. Nadpłata wynikająca z rozliczenia za rok ubiegły PIT-40, czyli kwota "nadpłaty".

Wiersz 8. Zaliczki pobrane na zasadach właściwych dla zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej.

Wiersz 9. Kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu działalności określonej w ustawie o PIT. Zaliczki te pobierają następujący płatnicy:

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 2. Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne;
 3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

które dokonują wypłaty 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Płatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, jeśli podatnik złoży oświadczenie że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykazywane są zaliczki od przychodów z praw majątkowych, np.: wypłaty po śmierci pracownika dla osób uprawnionych do renty rodzinnej. W wierszu tym nie wykazuje się zaliczek pobranych od przychodu (od których pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy), jeśli suma należności w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200,00 zł.

Wiersz 10. Zaliczki na podatek, pobrane od innych należności (w tym od wypłat należności osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym na umowę aktywizacyjną).

Wiersz 11. Pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Sumuje się kwoty z wierszy 3, 5, 6, 9, 10 i odejmuje sumę kwot z wierszy 4, 7 i 8. Jeśli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Wiersz 12. Kwoty wynagrodzenia za poszczególne miesiące z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego.

Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W związku z tym nie ma obowiązku potrącenia należnego im wynagrodzenia w tym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek.

Nie ma więc znaczenia, czy wynagrodzenie będzie potrącone raz na miesiąc, kwartał lub rok.

Wynagrodzenie to podlega zwrotowi, jeśli płatnik bądź inkasent pobrał je nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

Wiersz 13. Należne kwoty do wypłaty za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 11 odejmuje się kwoty z wiersza 12. Jeśli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Część D - wyjaśnienie dotyczące wpłat (różnice pomiędzy kwotą pobranego a wpłaconego podatku).

Część E - oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej  do obliczenia i pobrania podatku.

Formularz PIT-4R należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej czy jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady