Zmiany w deklaracjach PIT za 2011

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

W PIT-ach za 2011 roku nastąpiło wiele istotnych zmian, z którymi warto się zapoznać przed wypełnieniem deklaracji podatkowej.

PESEL zamiast NIP-u

Najważniejszą zmianą w deklaracjach PIT za rok 2011 jest wpisywanie numeru PESEL zamiast numeru NIP. Na podstawie numeru NIP identyfikowani będą wyłącznie przedsiębiorcy.

Obecnie identyfikatorem podatkowym jest:

  • numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • numer NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. Tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będący zarejestrowani dla celów podatku VAT, na rocznych deklaracjach podatkowych podadzą numer NIP.

Istotne zmiany w ulgach

W 2012 roku uproszczeniu ulega rozliczenie ulgi internetowej - nie ma już obowiązku udowadniania, że z sieci korzystało się w miejscu zamieszkania. Na tej zmianie skorzystają podatnicy użytkujący bezprzewodowy Internet w telefonach komórkowych, sieci typu wire-less, a także użytkownicy przenośnych modemów podłączanych np.: do laptopów.

Ułatwiono również system dokumentowania wydatków uprawniających do ulg podatkowych - nie występuje już konieczność posiadania faktury VAT za Internet (zastąpiono ją dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku). Jeśli chodzi o krwiodawców - wystarczy posiadać zaświadczenie, z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz jego oddziałów terenowych, oddziałów Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, o ilości oddanej nieodpłatnie krwi.

Rozszerzono zakres korzystania z ulgi rehabilitacyjnej - odliczenia dokonają osoby niewidome oraz niedowidzące zaliczane do I i II grupy inwalidztwa z tytułu posiadania psa asystującego, do wartości 2.280,00 zł rocznie, bez konieczności dokumentowania tych wydatków. Należy jednak pamiętać, aby zwierzę posiadało certyfikat psa asystującego - wydatki na inne psy nie podlegają odliczeniu.

Zmianie nie ulega obowiązek dokumentowania darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła katolickiego - nadal konieczne jest oświadczenie o przyjęciu darowizny, a w okresie 2 lat od jej uczynienia - przedstawienie sprawozdania  z realizacji celu, na który darowizna została przekazana.

Zmiany dotyczą również katalogu osób rozliczających się jako samotnie wychowujące dzieci. Za rok 2011 rozliczenia takiego mogą dokonać rodzice bądź opiekunowie prawni, którzy:

  • w roku podatkowym 2011 pozostawali panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, jeśli ten rodzic lub opiekun prawny w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci

lub

  • pozostawali w związku małżeńskim, jeśli ich małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeśli ten rodzic lub opiekun prawny w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

Z rozliczenia tego nie skorzystają już osoby samotnie wychowujące dzieci, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe lub wychowują dziecko wspólnie z innym rodzicem.

Ponieważ zmieniły się zasady ustalania przychodu wyrażonego w walutach obcych, inaczej niż dotychczas będzie wyglądało rozliczenie podatników zarobkujących za granicą lub dokonujących odliczeń składek ZUS opłacanych poza terytorium Polski.

Zmiany dotyczą również rozliczeń ryczałtowych umów zlecenie do wartości 200,00 zł. Dotychczasowe brzmienie zakładało, że podatek pobiera się ryczałtowo, jeśli suma należności określonych w umowie bądź w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200,00 zł - w wysokości 18% przychodu. Obecnie nie ma znaczenia długość, na jaką zawartą umowę - podatek rozlicza się ryczałtem, jeśli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200,00 zł. 

Zmianie uległa również zasada rozliczania zwróconych kwot, których wcześniejsze ponoszenie uprawniało do ulg podatkowych. W przypadku zwrotu takich świadczeń, nie trzeba już korygować deklaracji za lata poprzednie. Zamiast tego, kwoty takie należy doliczyć w zeznaniu w roku, w którym otrzymano ich zwrot. Dotychczas zasada ta dotyczyła:

  • zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
  • odliczonej darowizny,
  • zapłaconego za granicą i odliczonego podatku.

Teraz dotyczy to wszystkich rodzajów odliczeń, które podatnik uprzednio odliczył od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, obniżając podatek należny.

Nie należy już przekazywać studentom informacji na druku PIT-8S - informacja o wypłaconym stypendium znajdzie się na druku PIT-8C. Zmianie ulega także katalog zwolnień z podatku dochodowego od stypendiów:

  • zwolnienie pomocy materialnej przyznawanej na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
  • limit zwolnienia stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego - obecnie wynosi 3.800,00 zł (dotychczas była to kwota 380,00 zł miesięcznie).

W 2012 roku deklaracje ryczałtowe należy złożyć do 31 stycznia (wtorek), natomiast deklaracje roczne rozliczane liniowo lub według skali - do 30 kwietnia (poniedziałek). Terminy składania zeznań nie przesuwają się, gdyż nie występują w dniach wolnych od pracy; wypadają w datach wskazanych ustawowo. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.