Korekta zeznania rocznego - jak jej dokonać?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Podatnik, płatnik, inkasent - każda z tych osób może skorygować uprzednio złożoną deklarację poprzez złożenie korekty wraz z pisemnym jej uzasadnieniem. Celem korekty jest poprawienie błędu, który może dotyczyć każdej pozycji deklaracji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Jeśli w deklaracji korygującej wykazano większą kwotę podatku do zapłaty niż w deklaracji złożonej pierwotnie, przy składaniu korekty należy zapłacić należny podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Korekt można dokonywać aż do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego - przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Możliwe jest również złożenie deklaracji korygującej w celu przekazania 1% dla wskazanej w deklaracji lub korekcie - organizacji pożytku publicznego.

Warunkiem jest, by:

  • deklaracja podatkowa została złożona w terminie;
  • korekta deklaracji została złożona w terminie miesiąca od upływu złożenia zeznania podatkowego (tzn. do 31 maja 2012 roku);
  • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia rocznego zeznania podatkowego (w całości lub w części, od której podatnik decyduje się przekazać 1% na szczytny cel).

W przypadku deklaracji składanych drogą elektroniczną, podatnik nie musi przesyłać korekty w takiej samej formie. Deklarację korygującą może wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Nie wszystkie błędy można korygować deklaracją korygującą. Podatnik, który złoży po terminie składania deklaracji wniosek o preferencyjne zasady opodatkowania dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, nie ma prawa do skorzystania z tego sposobu opodatkowania. Może tego dokonać w deklaracji złożonej tylko do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1. Jest zawieszane na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.
  2. Przysługuje w dalszym ciągu, po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Złożenie deklaracji korygującej jest dopuszczalne natomiast w zakresie, w którym kontrola nie jest prowadzona. Podatnik może w każdej chwili skorygować zeznanie, w którym nie skorzystał z przysługujących mu ulg.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady