Limity ulg i odliczeń w 2010 r.

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Poniedziałek 2-go maja 2011 roku do godz. 24.00 jest ostatecznym terminem złożenia zeznania rocznego PIT-37 i PIT-36 za rok 2010. Obliczeń możemy dokonać sami albo za pomocą specjalnego programu komputerowego. Aby uniknąć dopłaty podatku, warto wiedzieć co i ile można odliczyć od osiągniętych dochodów.

PIT-37 wypełniają osoby, które uzyskały przychody z wynagrodzeń za pracę na etacie, umów zlecenia oraz umów o dzieło, emerytur i rent. Formularz ten wypełniają osoby rozliczające się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo wspólnie z dzieckiem.

PIT-36 wypełniają osoby, które miały dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i same odprowadzały zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Tego formularza nie składa się wspólnie z małżonkiem bądź z dzieckiem, jeśli przychody z działalności były opodatkowane ryczałtem lub podatkiem liniowym.

PIT-ów nie muszą składać osoby, które nie osiągnęły żadnego dochodu w 2010 roku oraz te, które zarobiły przez cały 2010 rok nie więcej niż 3 091 zł. (kwota wolna od podatku). Jeśli jednak złożą PIT otrzymają zwrot zaliczek.

Załączniki do PIT-ów:

PIT-0

Wyszczególnia się w nim ulgi za Internet, za darowizny, na rehabilitację, na działalność charytatywną Kościołów, za oddaną krew przez honorowych dawców oraz ulgę na dzieci.

PIT-D

Dotyczy ulg mieszkaniowych, jeśli nabyło się do nich prawo np.: za spłatę odsetek od kredytu (osoby odliczające tę ulgę po raz pierwszy wypełniają PIT-2K).

PIT-M

Stanowi załącznik do PIT-36. Wypełniają go rodzice, których małoletnie dzieci osiągnęły dochody np.: z renty. Dochody te są opodatkowane z dochodami rodziców.

Ulgi i odliczenia za 2010 rok:

Ulga na dzieci - należy się rodzicom bez względu na stan cywilny. Prawo do odliczenia ma również mama zastępcza lub prawny opiekun dziecka.

Za cały 2010 rok można odliczyć po 1 112,04 zł. na każde dziecko małoletnie, czyli do 18 roku życia; dziecko do 25 roku życia, jeśli się uczy lub studiuje w kraju lub za granicą; dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek, jeśli ma przyznaną rentę socjalną albo dodatek pielęgnacyjny. Jeśli natomiast dziecko zarabia i w 2010 roku jego dochód przekroczył kwotę 3 091 zł - nie można odliczyć tej ulgi.

Ulga za Internet - za 2010 rok można odliczyć wydatki na stałe łącze i bezprzewodowe nie tylko w komputerze ale też w telefonie komórkowym.

Maksymalne odliczenie dla jednej osoby wynosi 760 zł. Można również odliczyć Internet podwójnie np.: razem z dzieckiem lub małżonkiem, jeśli były to spore wydatki, np.: zapłacono 1 250 zł. - w takim przypadku jedna osoba odlicza 760 zł. a druga 490 zł.

Skorzystać z tej ulgi można pod warunkiem, że posiada się opłacone, imienne faktury VAT, na których powinny być wyodrębnione dokładne koszty za Internet. Ważne w sytuacji, gdy korzystamy z pakietów np.: Telewizja + Internet. W przypadku odliczenia podwójnego faktury muszą być na dwa nazwiska. 

Ulga rehabilitacyjna - może z niej skorzystać niepełnosprawny jak i osoba, która utrzymuje niepełnosprawnego.

Za opłacenie przewodnika osoba niewidoma i niepełnosprawna ruchomo z I grupą inwalidzką może odliczyć 2 280 zł.

Za utrzymanie samochodu niepełnosprawny z I i II grupą inwalidzką albo jego opiekun może odliczyć 2 280 zł.

Niepełnosprawny może odliczyć bez limitu wydatki poniesione na przystosowanie mieszkania do jego potrzeb, na koszty leczenia w uzdrowisku, za opiekę pielęgniarki lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Aby móc dokonać powyższych odliczeń należy posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i decyzję o przyznaniu renty z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz dowody poniesionych wydatków, jeśli korzystamy z ulgi bez limitu (np.: faktury za zakup sprzętu rehabilitacyjnego).

Niepełnosprawny ma prawo odliczyć wydatki poniesione na zakup leków. Odlicza się kwotę wydaną od ponad 100 zł. miesięcznie, np.: jeśli leki zostały zakupione w danym miesiącu za 150 zł. odliczamy 50 zł. Należy pamiętać o fakturach z apteki, ponieważ sam paragon nie wystarczy, aby móc skorzystać z tej ulgi.

Ulga mieszkaniowa - Jeśli zaciągnęliśmy kredyt w latach 2002-2006 mamy prawo odliczyć odsetki spłacone w 2010 roku. Na wysokość odliczenia ma wpływ data zakończenia inwestycji.

Do 264 810 zł. jeśli inwestycja została zakończona w 2010 roku

Do 243 460 zł. jeśli inwestycja została zakończona w 2009 roku

Do 212 870 zł. jeśli inwestycja została zakończona w 2008 roku

Do 189 000 zł. jeśli inwestycja została zakończona w 2007 roku bądź wcześniej.

Niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z banku zawierające zestawienie spłaconych odsetek za 2010 rok.

W dalszym ciągu można korzystać z ulgi za oszczędzanie w kasie mieszkaniowej oraz ze starej ulgi mieszkaniowej. Do tej ostatniej mają jednak prawo tylko te osoby, które nabyły do nich prawo w ubiegłych latach.

Ulga za darowizny - można odliczyć m.in.: kwotę przelaną na organizację charytatywną lub skorzystać z ulgi za oddaną krew.

Jeśli pieniądze zostały przekazane na fundację lub stowarzyszenie, można odliczyć do 6% swojego rocznego dochodu.

Jeśli pieniądze zostały przeznaczone na działalność charytatywną Kościoła można odliczyć całą darowaną kwotę.

Jeśli należymy do grupy honorowych dawców krwi możemy odliczyć 130 zł. za każdy litr oddanej krwi.

Do skorzystania z tej ulgi uprawnia posiadanie potwierdzenia przelewu na rachunek bankowy obdarowanej organizacji; zaświadczenie od obdarowanego Kościoła o otrzymanej darowiźnie i jej przeznaczeniu lub zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa.

1%

Jeśli przekażemy 1% swojego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego, pomożemy tym najbardziej potrzebującym. Wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji a Urząd Skarbowy przekaże jej część naszego podatku.

Lista organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl w zakładce Organizacje pozarządowe. 

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1
~NavarroLeanne31 | 2011-12-19 17:17
freelance writer

Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.