Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop - zasady naliczania

lula78  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 3)

Zgodnie z art. 171. KP, w razie niewykorzystania urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, lub powołania pracownika do służby wojskowej, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego są następujące: § 14. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy [...], ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19. § 15. Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. § 16.1. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy. § 16.2. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. § 17.1. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. § 18.1. Ekwiwalent za 1 dzień urlopu ustala się dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 przez współczynnik, o którym mowa w § 19. § 18.2. Ekwiwalent za nie wykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się mnożąc ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu. § 19.1. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. § 19.2. Współczynnik ustala się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 1291 § 1 i art. 1292 Kodeksu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Uwaga: Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem obowiązującym od 01.01.2004r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2290), wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych wylicza się w przeliczeniu na godziny pracy -wyliczamy stawkę za godzinę pracy, a następnie mnożymy ją przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady