Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w dni wolne od pracy

Poradopedia.pl  |   |  + 2  |  Ocena: (głosy: 0)

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przeciętnie przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym czterech miesięcy. Na tej podstawie ustala się liczbę godzin do przepracowania przez pracownika.

W przypadku godzin nadliczbowych bądź pracy w dniu wolnym od pracy, pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Za pracę w godzinach nadliczbowych, pracownikowi należy się normalne wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę. Ponadto praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym. Ostateczną decyzję o formie rekompensaty podejmuje pracodawca.

Dodatek 100%

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych na dobę, przypadających:

  • w nocy;
  • w niedziele i święta, niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • w dniu wolnym od pracy, udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

a także w przypadku, kiedy jest to praca przekraczająca 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy.

Dodatek 50%

Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia za pracę przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych na dobę, przypadających w dni będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (w tym dni "robocze", niedziele i święta), z wyjątkiem pracy nadliczbowej w porze nocnej, za którą pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia przysługuje również za pracę nadliczbową na dobę, przypadającą w dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz w dni wolne od pracy, równoważące podwyższenie dobowego wymiaru czasy pracy powyżej 8 godzin (w systemie równoważnego czasu pracy).

Za pracę w godzinach nadliczbowych, przekraczających jednocześnie normę dobową i tygodniową przysługuje tylko jeden dodatek do wynagrodzenia.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę stale poza zakładem pracy, dopuszczalne jest zastąpienie wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych - ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych.

Szczególne zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych obowiązują w przypadku kadry kierowniczej. Za pracowników zarządzających zakładem pracy, w imieniu pracodawcy, należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy oraz ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, a także głównych księgowych. Szczególne regulacje w zakresie rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, dotyczą także kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.

Pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, wykonują (w razie konieczności) pracę poza normalnymi godzinami pracy, bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Jednakże kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych, przypadających w niedzielę lub święto, przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.

Wynagrodzenie za pracę w dni wolne od pracy

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedzielę, pracodawca jest obowiązany zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy, w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeśli niemożliwe jest wykorzystanie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, w tym terminie - pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę do końca okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Z kolei pracownikowi wykonującemu pracę w święto, pracodawca jest obowiązany zapewnić w zamian inny dzień wolny od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeśli wykorzystanie dnia wolnego od pracy w tym terminie jest niemożliwe - pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 2
~jJerzy | 2012-11-29 22:03
Owszem praca w nadgodzinach to forma pracy w szczególnych potrzebach pracodawcy nie związanych z jego działalnością, tylko koniecznością, a konieczność nie koniecznie musi być zasadą stosowaną na co dzień. Więc proszę nie udawać że nie wiemy o co tu chodzi tylko o pieniądze, a to podobnie jak postulat jako jedyny przy proteście pracowniczym, czy strajku nie jest mocnym argumentem. A podatki też płacą pracownicy i chyba wpływy do budżetu państwa z tego tytułu też są bardzo duże i przewyższające dochody z podatku pracodawców. Nie ratujcie świata podstępnym wypisywaniem pseudo argumentacji. Rozumie i chcę rozumieć, że płatnikami podatku jesteśmy równymi jeśli chodzi o wpływy do budżetu państwa ponieważ jako pracownicy tez płacimy wiele ukrytych podatków w towarach i usługach takich jak WAT czy wielokrotne narzuty przez stale rozwijające się pośrednictwa. Czyli firma, firmie potem hurtowni krajowej potem regionalnej i dopiero do sklepu. A ministerstwo praw konsumenta i monopolu milczy. Czy to nie jest czasem przewartościowanie działalności gospodarczej na jej powielanie? Nie wspomnę o narzucaniu cen często na pograniczu rentowności produktu firmom przez placówki handlowe czy też duże sieci handlowe. wiem tez ze to miejsca pracy, ale nijak się to nie przekłada na wzrost wynagrodzenia, to nie ten system do podniesienia poziomu życia i spadku bezrobocia. Tylko upychanie kieszeń pracodawcom zwalając przy tym na koszty pracy mydląc oczy wszystkim w koło. dziękuję za uwagę.
~cygjhyu7 | 2012-01-18 14:40

<a href="http://customwrittendissertation.com/online.php">di... online</a>