Jakie są obowiązki właściciela psa?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mają na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt i szkody przez nie wyrządzone. Do sprawowania należytej kontroli nad psem zobowiązuje art. 77 Kodeksu wykroczeń: "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany". 

Podmiotem wykroczenia może być nie tylko właściciel czworonoga, ale każdy na kim spoczywa obowiązek nadzoru nad nim. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki bezpieczeństwa związane z utrzymaniem danego zwierzęcia, przy czym są one zróżnicowane od rasy i stopnia zagrożenia, jakie zwierzę może stwarzać. Nakazane środki ostrożności wynikają nie tylko z przepisów prawa, ale też z polecenia funkcjonariuszy organów porządkowych tj. Policji i Straży Gminnej.

Obowiązki właścicieli psów

Do obowiązków osób utrzymujących psy należy w szczególności:

1. Zapewnienie zwierzęciu pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, a także odpowiednią karmę i stały dostęp do wody pitnej.

2. Sprawowanie stałego i skutecznego dozoru nad posiadanymi zwierzętami. 

3. Wyprowadzanie zwierzęcia na smyczy, a psy ras uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. Zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca na wyżej wymienionych terenach jest dozwolone wyłącznie w przypadku niedużych psów, o wysokości do 30 cm w kłębie.

4. Nie wprowadzenie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i na tereny rekreacyjne, a w szczególności na place zabaw dla dzieci.

5. Usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach, budynkach, na ulicach i chodnikach, skwerach i zieleńcach (postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników). Unikanie odpowiedzialności związanej ze sprzątaniem po swoim pupilu grozi nałożeniem mandatu przez odpowiednie służby w kwocie od 20 do nawet 500 zł.

6. Właściciel może spuścić psa z uwięzi na nieruchomości pod warunkiem, że jest ona ogrodzona w sposób uniemożliwiający zwierzęciu wydostanie się na zewnątrz oraz zaopatrzona w tabliczkę informacyjną - Uwaga pies!, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne tabliczką - Uwaga pies agresywny! Uwięź, na której jest trzymane zwierzę nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.

7. Prowadzenie hodowli bądź utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Zezwolenia nie wydaje się a wydane cofa się, jeśli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Przewidziane sankcje karne: kara aresztu lub grzywny. Można też orzec przepadek zwierzęcia.

8. Dopuszczalne jest prowadzenie hodowli psów na terenie nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej, pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:

  • na w/w nieruchomości dozwolone jest utrzymywanie maksymalnie 3 dorosłych psów;
  • jeśli hodowla prowadzona jest poza budynkiem, psy należy przetrzymywać w specjalnie do tego celu wybudowanych murowanych boksach o szczególnym podłożu, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia ziemi oraz wód gruntowych;
  • boksy muszą być oddalone od granicy sąsiednich nieruchomości minimum o 20 m;
  • hodowla musi być prowadzona w sposób nie stwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. Właściciel hodowli odpowiada za należyte warunki sanitarno-higieniczne i niedopuszczanie do zakłócania spokoju przez psy oraz zapobieganie uciążliwościom zapachowym.   

9. Obowiązek szczepienia zwierząt domowych nakłada odpowiedzialność na właścicieli psów (powyżej  3 miesiąca życia) ochronnego szczepienia ich przeciwko wściekliźnie. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu przewidziane są następujące sankcje karne: kara aresztu, ograniczenia wolności lub kara grzywny.

10. Jeśli drażnieniem lub płoszeniem, właściciel bądź inna osoba doprowadza zwierzę do tego, że staje się  niebezpieczne dla otoczenia, podlega karze grzywny do 1000 zł lub karze nagany.

Przetrzymywanie bez właściwego nadzoru psów ras uznanych za agresywne jest szczególnie niebezpieczne. Trzymanie takich zwierząt w miejscach zamieszkałych przez większą liczbę osób, stwarza ryzyko dla nich oraz dla dzieci przebywających w sąsiedztwie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz. 625 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady