Wypowiedzenie umowy o pracę - kiedy możemy dostać?

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Utrata pracy może przydarzyć się każdemu z nas. Dlatego też warto wiedzieć, w jakich sytuacjach możemy otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę i jakie prawa nam wówczas przysługują.

Za wypowiedzeniem można rozwiązać umowę o pracę zawartą na:

1. Okres próbny – okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

2. Czas określony – okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli w razie konieczności zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca zatrudnia innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności,
 • 2 tygodnie, jeśli umowa była zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Czas nie określony – okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy z przyczyn zależnych od pracownika jeśli ten:

 • dopuszcza się uchybień w pracy spowodowanych własnym niedbalstwem
 • działa na szkodę pracodawcy
 • jest niedyspozycyjny w związku z licznymi nieobecnościami w pracy

Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy z przyczyn niezależnych od pracownika jeśli:

 • stwierdzono orzeczeniem lekarskim utratę zdolności pracownika do wykonywania dotychczasowej pracy
 • stwierdzono niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy
 • nastąpiła likwidacja stanowiska pracy i nie ma możliwości zatrudnienia pracownika
 • nastąpiło wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy pracownik
 • ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy
 • nastąpiły inne przyczyny niedotyczące pracownika

Forma wręczenia wypowiedzenia

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., pracodawca powinien wręczyć wypowiedzenie na piśmie. Tylko taki sposób uważa się za skuteczny, gdyż można zapoznać się z treścią pisma. Należy pamiętać, że odmowa jego przyjęcia nie wstrzymuje biegu wypowiedzenia.

Po otrzymaniu wypowiedzenia należy zwrócić uwagę na:

 • datę, z jaką została wypowiedziana umowa,
 • uzasadnienie decyzji pracodawcy (w przypadku zatrudnienia na czas nie określony),
 • powód zwolnienia (wówczas jest szansa ustosunkowania się do pisma i możliwość wystąpienia przeciwko pracodawcy na drogę sądową – takie pouczenie musi znaleźć się w wypowiedzeniu umowy).

Prawa przysługujące pracownikowi w momencie otrzymania wypowiedzenia:

 • wolne dni na poszukiwanie pracy (jeśli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie lub 1 miesiąc – należą się 2 dni na poszukiwanie nowego zatrudnienia; przy 3-miesięcznym wypowiedzeniu – 3 dni). Wniosek o przynależne dni wolne składa pracownik,
 • urlop wypoczynkowy (proporcjonalny do okresu zatrudnienia),
 • ekwiwalent pieniężny (jeśli nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego, np.: z powodu choroby).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1

Najnowsze porady