Zwolnienie dyscyplinarne - na jakich podstawach i jak przebiega

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne). Jest to czynność jednostronna, pozwalająca pracodawcy rozwiązać umowę w tym trybie na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy.

Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego:

 • Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • Zawiniona przez pracownika utrata koniecznych uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
 • Niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące (jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy);
 • Niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwająca dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową);
 • Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn, która trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Decyzja zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym:

 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy;
 • Pracodawca podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy w tym trybie. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy, zakładowa organizacja związkowa wyraża stosowną opinię, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

Zwolnienie dyscyplinarne naruszające przepisy Kodeksu Pracy

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Decyduje o tym Sąd Pracy.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc

Sytuacje, w których pracodawca nie może zwolnić dyscyplinarnie pracownika:

 • Pracownik jest nieobecny w pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku;
 • Pracownik jest nieobecny w pracy z powodu odosobnienia wywołanego chorobą zakaźną w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia lub zasiłku;
 • Pracownik stawił się do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności (jeśli z powodu choroby był nieobecny np.: 3 lata i po tym okresie jest gotowy do pracy, pracodawca nie może go zwolnić).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady