Taryfikator mandatów 2012

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 1)

Przepisy o ruchu pieszych

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd
1. Na przejściach dla pieszych:50 zł
2. W miejscach innych niż przejścia dla pieszych:100 zł
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi: 100 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni: 50 zł
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych:50 zł
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
1. Na obszarze zabudowanym:50 zł
2. Na obszarze niezabudowanym:100 zł
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko:50 zł
Przebieganie przez jezdnię:50 zł
Chodzenie po torowisku:50 zł
Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie:50 zł
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza:50 zł
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi:50 zł
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim:50 zł
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko:50 zł
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych:50 zł
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów:50 zł

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Zasady ogólne i przepisy porządkowe
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu:150 zł
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem:100 zł
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem:250 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy:100 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe:
1. Poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci:150 zł
2. W foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera:150 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa:100 zł
Nieużywanie hełmu ochronnego podczas jazdy motocyklem lub motorowerem:100 zł
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego:100 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem:150 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem:200 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami:100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego:150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze:150 zł
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego:300 zł
Włączanie się do ruchu
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu:300 zł
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym:200 zł
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego:200 zł
Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
- do 10 km/h:do 50 zł
- o 11-20 km/h:od 50 do 100 zł
- o 21-30 km/h:od 100 do 200 zł
- o 31-40 km/h:od 200 do 300 zł
- o 41-50 km/h:od 300 do 400 zł
- o 51 km/h i więcej:od 400 do 500 zł
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie:od100 do 300 zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym:od 50 do 200 zł
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi:200 zł
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić:od 200 do 400 zł
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych:200 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru:200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem:150 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu:250 zł
Wymijanie, omijanie i cofanie
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu:500 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu:250 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania:od 50 do 200 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach:200 zł
Wyprzedzanie
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi:200 zł
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi:200 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy:
1. Ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu:250 zł
2. Kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania:250 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia:300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi:300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach:300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi:300zł
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu:300 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony:200 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym:350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia:100 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym:300 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu:350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną:350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni:350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów:350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić:350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią:350 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej:350 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe:300 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku:100 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone:300 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy:300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym:250 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy:100 zł
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy:300 zł
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza:200 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni:100 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych:100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym:100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza:100 zł
Holowanie
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem:250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe:250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach:250zł
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony:250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego:250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą):250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
1. Niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania:100 zł
2. Nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym:150 zł
3. Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego:150 zł
4. Niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym:100zł
5. Niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania:50 zł
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku:50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić:50 zł
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych:50 zł
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku:50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu:50 zł
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru:200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach:50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów: 100zł
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych:50 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni:100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem:100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek:50 zł
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi:100 zł
Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować:50 zł
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi:50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt:50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia:50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach:50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość:50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni:50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów:50 zł
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią:50 zł
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku:50 zł
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt:50 zł
Autostrady i drogi ekspresowe
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej:300 zł
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej:300 zł
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone:250 zł
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu:300 zł
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu:300 zł
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej:300 zł
Zatrzymanie i postój
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu:od 100 do 300 zł
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego:100 zł
Zatrzymywanie pojazdu:
1. Na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania:300 zł
2. Na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi:od 100 do 300 zł
3. W tunelu, na moście lub na wiadukcie:200 zł
4. Na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię:100 zł
5. Na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni:100 zł
6. W odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania:100 zł
7. Przy lewej krawędzi jezdni:100 zł
8. Na pasie między jezdniami:100 zł
9. W odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości:100 zł
10. W odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu:100 zł
11. Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru:100 zł
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku:150 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku:100 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej:100 zł
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym:od 150 do 300 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd:100 zł
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu:100 zł
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską:100 zł
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone:100zł
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m:od 200 do 300 zł
Używanie świateł zewnętrznych
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu:200 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu:100 zł
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej:100 zł
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby:200 zł
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności:od 150 do 300 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami:200 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych:100 zł
Używanie „szperacza” podczas jazdy:100 zł
Używanie pojazdów w ruchu drogowym
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym:300 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim:200 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych:200 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne:100 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu:50 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi:100 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem:100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe:200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
1. Kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież:200 zł
2. Oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone:50 zł
3. Kierującego innym pojazdem:200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby:200 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych:200 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych:200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego:100 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic:50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem:do 300 zł
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji:100 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany:100 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym:100 zł
Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne:200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony:100 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób:150 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy:200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich:150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego:od 100 do 300 zł
Przewóz osób
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu:100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji:100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach:100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy:100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy:50 zł
Kierujący
Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:
1. Uprawnień do kierowania pojazdami:500 zł
2. Uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu:300 zł
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym:100 zł
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów:50zł za brak każdego z dokumentów, nie więcej niż 250 zł
Inne wykroczenia
Samowolne umieszczanie usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego:400 zł
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi:300 zł
Dopuszczenie przez właściciela posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień:300 zł
Dopuszczenie przez właściciela posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:
1. Pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia:od 50 do 200 zł
2. Pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu:50 zł
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej:od 50 do 200 zł
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli:100 zł
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym:50 zł
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości:200 zł
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami:200 zł
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach:od 200 do 500 zł
Znaki i sygnały drogowe
Niestosowanie się do znaku:
B-3 (zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych), B-3a (zakaz wjazdu autobusów), B-4 (zakaz wjazdu motocykli), B6 (zakaz wjazdu ciągników rolniczych) lub B-7 (zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą):250 zł
B-13 do B-14 (zakaz wjazdu...):250 zł
C-12 (ruch okrężny):250 zł
B-15 (zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m), B-16 (zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m) lub B-17 (zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m):150 zł
B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .. t) lub B-19 (zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .. t):350 zł
B-8 do B-12 (zakaz wjazdu...):100 zł
B-29 (zakaz używania sygnałów dźwiękowych):100 zł
B-31 (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka):100 zł
B-32 (stój - kontrola celna) lub jego odpowiedników:200 zł
B-35 (zakaz postoju):100 zł
B-36 (zakaz zatrzymywania się):100 zł
B-37 lub B-38 (zakaz postoju w dni...):100 zł
B-39 (strefa ograniczonego postoju):100 zł
C-1 do C-11 (nakaz jazdy...):250 zł
C-13 (droga dla rowerów):100 zł
C-14 (prędkość minimalna):100 zł
C-17 (nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi):400 zł
BT-1 (ograniczenie prędkości):100 zł
BT-3 (blokada zwrotnicy):200 zł
P-2 (linia pojedyncza ciągła):100 zł
P-3 (linia jednostronnie przekraczalna):200 zł
P-4 (linia podwójna ciągła):200 zł
P-7b (linia krawędziowa ciągła):100 zł
P-17 (linia przystankowa):100 zł
C-18 (nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych):200 zł
P-21 (powierzchnia wyłączona):100 zł
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 (STOP):100 zł
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym:100 zł
Niestosowanie się do znaku:
D-11 (początek pasa ruchu dla autobusów) lub D-12 (pas ruchu dla autobusów) oraz P-22 (BUS):100 zł
D-13 (początek pasa ruchu powolnego):100 zł
D-18 (parking), D-18a (parking - miejsce zastrzeżone) lub D-18b (parking zadaszony):100 zł
D-18 (parking) lub D-18b (parking zadaszony), z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a (parking - miejsce zastrzeżone), z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29:500 zł
P-18 (stanowisko postojowe) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej) albo P-20 (koperta) i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej), umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b:500 zł
D-19 (postój taksówek):100 zł
F-10 (kierunki na pasach ruchu) lub F-11 (kierunki na pasie ruchu) oraz P-8a (strzałka kierunkowa na wprost), P-8b (strzałka kierunkowa do skręcania) lub P-8c (strzałka kierunkowa do zawracania):250 zł
BT-4 (stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie):200 zł
P-18 (stanowisko postojowe), P-19 (linia wyznaczająca pas postojowy):100 zł
P-20 (koperta):100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:
1. Wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony:100zł
2. Kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza:100 zł
3. Kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione:300-500 zł
Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka:kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 300, jednak nie więcej niż 500 zł.

Podstawa prawna:

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady