Jak wypowiedzieć umowę OC - porada i wzór pisma

Poradopedia.pl  |   |  + 1  |  Ocena: (głosy: 0)

Właściciel samochodu zarejestrowanego w Polsce musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Polisa chroni następstwa działania sprawcy wypadku skutkujące szkodą majątkową i osobową - ubezpieczenie pokrywa szkody wyrządzone przez kierującego samochodem.

Umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na okres 12 miesięcy, z wyjątkiem pojazdów zabytkowych oraz przedsiębiorców zajmujących się handlem samochodami, którzy mogą kupować polisy krótkoterminowe. Większość użytkowników nie ma takiej możliwości a zrezygnować z umowy przed upływem jej terminu mogą tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Jeśli umowa została zawarta przez zbywcę przed 11 lutego 2012 r., zostanie rozwiązana z 30-tym dniem od dnia zakupu pojazdu. Umowa zawarta po tej dacie może być rozwiązana z dniem wskazanym w wypowiedzieniu lub dniem nadania. Wypowiedzienie umowy OC należy złożyć nie później niż jeden dzień przed przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia. Jeśli np.: umowa została zawarta 15 września, chcąc ją wypowiedzieć należy to zrobić najpóźniej 14 września roku następnego. To bardzo ważne, bo jeśli wypowiedzienie nie zostanie złożone na czas, umowa ubezpieczenia automatycznie przedłuży się na kolejny rok. Wypowiedzenie umowy OC zawartej przed dniem 11 lutego 2012 r. najlepiej dostarczyć osobiście, udając się do oddziału ubezpieczyciela. Warto zabrać ze sobą zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia - może być potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Brak tego dokumentu może skutkować zwyżką składki.

Ubezpieczenie OC zawarte po 11 lutego 2012 r., a przedłużone automatycznie po okresie trwania można wypowiedzieć po zawarciu umowy ubezpieczeniowej z nowym ubezpieczycielem. Trzeba jedynie zapłacić za faktyczny czas trwania "starego" ubezpieczenia. W takiej sytuacji wypowiedzienie należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą (liczy się data stempla) lub złożyć agentowi ubezpieczeniowemu. Poniżej znajduje się wzór wypowiedzenia umowy OC.

 

.....................................................

Nazwa zakładu ubezpieczeń

.....................................................

Adres zakładu ubezpieczeń

 

 

Wypowiedzenie umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

...................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Posiadacza pojazdu/Nabywcy*

...................................................................................................................................................

Adres Posiadacza pojazdu/Nabywcy*

.....................................................                                                 .............................................

Numer rejestracyjny pojazdu                                                                Marka pojazdu 

..........................................................................

Numer i seria polisy

 

Na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), wypowiadam umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (należy zaznaczyć jedną podstawę wypowiedzenia):

  • z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta (jeśli polisa ma być przedłużona na kolejny okres ubezpieczenia);
  • ponieważ zawarłem na okres od dnia ............................... do dnia ............................................. ubezpieczenie mojego pojazdu w firmie ...................................................................................... (w przypadku posiadania ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej towarzystwach ubezpieczeniowych);
  • po nabyciu pojazdu (po zakupie samochodu z ubezpieczeniem).

..........................................                          ...............................................................

Data i miejscowość                                      Podpis Posiadacza pojazdu/Nabywcy*

 

*niepotrzebne skreślić

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Liczba komentarzy: 1

Najnowsze porady