Jak założyć firmę - czyli działalność gospodarcza krok po kroku

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 1)

Z dniem 31 marca 2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzająca zasadę tzw. "jednego okienka".

Nie wszyscy jednak mogą z niej korzystać; przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ci, którzy do swojej działalności wymagają licencji i zezwoleń muszą osobiście udać się do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Krok po kroku do własnego biznesu

Określenie przedmiotu i formy prawnej

Pierwszym krokiem jest ustalenie rodzaju prowadzonej działalności; przede wszystkim musi być ona legalna a jej przedmiot zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Następnym czynnikiem jest forma prawna działalności. Może to być:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza, w której przedsiębiorca jest szefem, sam dokonuje rozliczeń podatkowych, prowadzi księgi rachunkowe, itp. Odpowiada również całym swym majątkiem za zobowiązania firmy;
 • działalność w formie spółki, gdy jest więcej (niż jedna) osób chętnych do prowadzenia firmy. Może to być spółka cywilna, spółka osobowa: jawna, komandytowa, partnerska oraz komandytowo-akcyjna lub spółka kapitałowa: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.

Wizyta w Urzędzie Gminy

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może załatwić wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem działalności i dokonywanymi w niej zmianami w Urzędzie Gminy składając jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Od dnia 1 lipca 2011 roku obowiązuje nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej - CEIDG-1, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności jest również:

 • wnioskiem o zmianę danych we wpisie,
 • wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności,
 • wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności,
 • zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności.

Ponadto wniosek ten jest także:

 1. Wnioskiem o wpis do ewidencji,
 2. Wnioskiem o wpis do KRS podmiotów gospodarki narodowej,
 3. Zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym,
 4. Zgłoszeniem płatnika składek lub jego zmiany albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Dane z wniosku o wpis do ewidencji, organ ewidencyjny przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS lub KRUS, wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do EDG (nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu).

Przedsiębiorca może rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji, tzn. że nie musi czekać na rozstrzygnięcia organów administracji w przedmiocie wniosku a ewentualne procedury uzupełniania wniosku nie stanowią przeszkody w podjęciu działalności.

Rejestracja firmy przez Internet

Od 1 lipca 2011 roku osoby fizyczne mogą również zgłosić swoją działalność przez Internet, w ramach koncepcji "zero okienka". Zamiast funkcjonującej do tej pory Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez każdą z gmin, powstał centralny ogólnopolski rejestr CEIDG czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Wniosek o wpis jest dostępny na stronie internetowej CEIDG, w BIP Ministerstwa Gospodarki a także na platformie usług administracji publicznej.

System pozwala założyć firmę przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie.

Proces rejestracji jest dość prosty i szybki:

 • przedsiębiorca wypełnia jeden zintegrowany wniosek,
 • składa go przez Internet (z podpisem elektronicznym) lub w dowolnym urzędzie gminy,
 • rejestracja odbywa się natychmiast, bez zbędnej zwłoki,
 • system informatyczny przekazuje dane urzędom zajmującym się rejestracją działalności gospodarczej.

Po złożeniu wniosku on-line, na wskazany adres e-mail z systemu CEIDG zostaje wysłane potwierdzenie złożenia wniosku. Wpisowi podlegają: firma przedsiębiorcy, jego NIP i REGON, miejsce zamieszkania, przedmiot wykonywanej działalności oraz informacja o jej zawieszeniu.

"Zero okienka" ma za zadanie rozwiązać wszystkie problemy związane z rejestracją firmy. To dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych.

Inne czynności:

Wizyta w Sanepidzie

W przypadku niektórych rodzajów działalności, odbioru miejsca musi dokonać Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dotyczy to m.in.: prowadzenia sklepów spożywczych, placówek gastronomicznych i gabinetów kosmetycznych.

Po wybraniu lokalu przedsiębiorca zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej projekt, celem uzyskania opinii. Należy w nim opisać zakres działania uzależniony od możliwości lokalowych. Dopiero gdy projekt zostanie zaopiniowany, można przystąpić do prac budowlanych lub adaptacyjnych.

Następnie składa się wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym uruchomieniem działalności.

Wyrobienie pieczątki firmowej

Na pieczątce powinny znaleźć się: numer REGON oraz NIP a także pełna nazwa firmy i jej siedziba. Dodatkowo można zamieścić dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, stronę www, itp.) oraz logo firmy. Przy wybieraniu pieczątki zazwyczaj nie trzeba okazywać żadnych dokumentów. Warto też pamiętać, że czerwonego tuszu i okrągłych pieczątek używają organy państwowe.

Założenie firmowego konta bankowego

Rozliczenia z tytułu dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następują za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, gdy:

 • stroną transakcji z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady