Jak wypełnić formularz CEIDG-1

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Od 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych.

Poniższa instrukcja dotyczy wypełniania wniosku o wpis do CEIDG

 

Wniosek w wersji papierowej należy wypełnić komputerowo, na maszynie lub długopisem (wyraźnym pismem, bez poprawek i skreśleń). W razie potrzeby dokonania korekty składanego wniosku, należy wypełnić dodatkowy formularz CEIDG-POPR. Wniosek można również wypełnić elektronicznie na stronie http://www.ceidg.gov.pl/.

Wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie:

 • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS,
 • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy

Dane przedsiębiorcy wpisywane do CEIDG są jawne i publiczne, dostępne poprzez stronę internetową http://www.ceidg.gov.pl/. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (zgodnie ze standardem ISO 8601).

Rubryki i pola, wypełnienie których jest wymagane podczas składania wniosku o wpis, zostały oznaczone w formularzu znakiem gwiazdki (*). W razie potrzeby należy również wypełnić odpowiednie rubryki i pola w pozostałych częściach wniosku.

W rubryce 01 (Rodzaj wniosku) dopuszcza się jednoczesne wskazanie pól w razie potrzeby: 1 i 3 (wpis i zawieszenie), 2 i 3 (zmiana i zawieszenie), 2 i 4 (zmiana i wznowienie), 2 i 5 (zmiana i wykreślenie), 4 i 5 (wznowienie i wykreślenie).

Rubrykę 02 (Miejsce i data złożenia) wypełnia pracownik urzędu gminy, w którym wniosek jest składany. Rubryki i pola są wypełniane w zależności od rodzaju składanego wniosku.

Rubryki i pola podlegające wpisowi do CEIDG:

 • firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • data urodzenia przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy pod którymi jest wykonywana działalność, w tym adres głównego miejsca jej wykonywania i oddziału, jeżeli został utworzony;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności;
 • określenie podmiotów wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • numer NIP oraz numer REGON spółek cywilnych, jeśli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek.

Wniosek dotyczący zgłoszenia zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku "x" w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. Nie jest możliwe zgłoszenie zmiany w zakresie pól 03.3 (PESEL), 03.4 (NIP) oraz 03.5 (REGON). Ewentualne korekty mogą być dokonywane jedynie przez urzędy, które te numery nadały.

W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

W przypadku wystąpienia ze spółki należy przy nazwie rubryki 26 zaznaczyć kwadrat oznaczający zmianę oraz wypełnić pola: 26.1, 26.2, 26.5 bez zaznaczenia kwadratu oznaczające zmianę. Kwadrat ten zaznacza się tylko w przypadku zgłaszania zmiany daty wystąpienia ze spółki.

Wniosek dotyczący zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Należy wypełnić rubryki i pola: 01.3, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 04, 05, 07, 10, 11.1-3, 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 14 i 26. W przypadku cudzoziemców dodatkowo rubryki: 03.1 (Jestem cudzoziemcem o którym mowa...), 03.2 (Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca).

Wniosek dotyczący zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

Należy wypełnić rubryki i pola: 01.4, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.12, 03.13, 03.14, 04, 05 (jeśli inny niż 04), 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 12, 15 i 26.

Wniosek dotyczący zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej

Należy wypełnić rubryki i pola: 01.5, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.13, 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07 oraz 16.

Szczegółowy opis dotyczący wypełniania poszczególnych rubryk i pól

03.1 - należy zaznaczyć znakiem "x" odpowiednio "Kobieta" albo "Mężczyzna" dla oznaczenia płci. Wypełnienie pola jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy.

03.2 - należy zaznaczyć znakiem "x" rodzaj dokumentu, podać jego serię i numer. Wypełnienie pola jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy.

03.3, 03.4, 03.5 - numery: PESEL, NIP i REGON należy podać, o ile osoba której dotyczy wniosek, takie posiada albo zaznaczyć znakiem "x" brak takiego numeru. Wypełnienie każdego pola jest obowiązkowe dla wniosków o wpis lub zmianę do CEIDG.

03.6, 03.7, 03.10, 03.11, 03.12, 03.13 - wypełnienie każdego pola jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy.

03.14 - należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa; w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego należy zaznaczyć znakiem "x"; osoby nie posiadające żadnego obywatelstwa wpisują "Brak" lub "Nie posiadam".

03.15 - oświadczenie zawarte w tym polu dotyczy prawomocnych wyroków, które nie uległy zatarciu oraz obowiązującego zakazu wykonywania działalności gospodarczej regulowanej, orzeczonego decyzją administracyjną właściwego organu. Złożenie oświadczenia potwierdzającego (zaznaczenie znakiem "x" pola "tak, składam oświadczenie") jest warunkiem uznania poprawności wniosku. Brak oświadczenia lub oświadczenie przeczące (zaznaczenie znakiem "x" pola "nie składam oświadczenia") skutkuje uznaniem wniosku za niepoprawny i brakiem wpisu do CEIDG. 

04 - należy wskazać adres faktycznego zamieszkania (w Polsce lub za granicą). W przypadku miejsca nietypowego należy wypełnić pole 11. Wypełnienie całej rubryki jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy. Jeśli krajem zamieszkania jest Polska należy wypełnić pola: 04.1, 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 04.7, 04.9.

05 - należy wpisać adres zameldowania. Brak wpisu oznacza zgłoszenie jako adres zameldowania adresu wskazanego w rubryce 04. W przypadku braku adresu zameldowania należy zaznaczyć znakiem "x" odpowiedni kwadrat. Jeśli adres zameldowania jest wskazany we wniosku, należy wypełnić następujące pola: 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 05.6, 05.8.

06 - należy podać firmę przedsiębiorcy, czyli nazwę pod jaką będzie wykonywana działalność. Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy.

06.1 - należy wpisać liczbę pracujących. Jest to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. Do pracujących zalicza się: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy - pracodawców, tj. właścicieli jednostek prowadzących działalność (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek (osoby prowadzące własne gospodarstwo rolne lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniające pracowników najemnych), oraz osoby wykonujące pracę nakładczą.

06.2 - należy wpisać liczbę zatrudnionych. Zalicza się do nich osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

06.3 - do wypełnienia tego pola należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Wskazanie rodzaju wykonywanej działalności jest warunkiem poprawności wniosku. We wniosku można podać tylko takie kody PKD, które odnoszą się do działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz dotyczą działalności, która może być wykonywana przez osobę fizyczną.

07 - należy podać skróconą nazwę firmy. Wypełnienie pól jest obowiązkowe dla wniosku o wpis do CEIDG w przypadku zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej.

08 - należy podać faktyczną datę rozpoczęcia wykonywania działalności. Nie może być ona wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Przedsiębiorca ma prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności niż dzień złożenia wniosku. Wypełnienie rubryki jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy.

09 - podanie danych kontaktowych jest dobrowolne. W przypadku ich podania, adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej CEIDG i będą powszechnie dostępne. Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na przesyłanie na ten adres informacji o statusie wniosku i wpisu w CEIDG danego przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie posiada lub nie chce podać tych adresów, powinien wpisać znak "-".

10 - należy wskazać adres głównego miejsca wykonywania działalności. Brak wskazania oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania, który w takim przypadku będzie uwidoczniony na stronie internetowej CEIDG. Jeśli adres ten jest wskazany, należy obowiązkowo uzupełnić pola: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.8.

10.2 - adres do doręczeń (tylko na terenie Polski) należy wskazać, jeśli jest inny niż adres głównego miejsca wykonywania działalności. Wskazanie adresu do doręczeń ma charakter informacyjny, nie narusza odrębnych przepisów w zakresie doręczeń dokumentów urzędowych w poszczególnych procedurach. Jeśli adres ten jest wskazany, należy wypełnić następujące pola: 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.7, 10.2.9.

11 - należy podać wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności, np.: oddziały, punkty sprzedaży, punkty przyjmowania zleceń, punkty świadczenia usług. Jeśli takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą części CEIDG-MW. W przypadku braku miejsca na podanie rodzajów wykonywanej działalności należy posłużyć się częścią CEIDG-RD.

Podając informacje o nowym miejscu wykonywania działalności należy wypełnić następujące pola:

11.3.1 - jeśli krajem w którym wykonywana jest działalność gospodarcza jest Polska, należy wypełnić pola: 11.3.2-5, 11.3.7, 11.3.9, 11.3.12, a w przypadku adresu zagranicznego: 11.3.5, 11.3.9, 11.3.12.

11.4 - przewidywana liczba pracujących. Należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami do pola 06.1.

11.5 - przewidywana liczba zatrudnionych. Należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami do pola 06.2.

11.6 - data rozpoczęcia działalności jednostki. Data nie może być datą wcześniejszą niż podana w rubryce 08 wniosku o wpis, a w przypadku wpisów istniejących w CEIDG - wcześniejszą niż data rozpoczęcia działalności wskazana we wpisie.

11.7 - jednostka samodzielnie bilansująca. Należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym.

11.8 - rodzaje działalności wykonywanej w tej lokalizacji. Należy wypełnić zgodnie z objaśnieniami do pola 06.3. Dopuszczalne są do wyboru kody rodzaju działalności zadeklarowane wcześniej w polu 06.3.

12 - data powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Dotyczy jedynie składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS. Chodzi o datę od kiedy zaczyna się rzeczywiste prowadzenie działalności. Przedsiębiorcy nie zatrudniających innych osób i posiadający zaświadczenie o ubezpieczeniu w innym kraju, rejestrując działalność powinni wypełnić rubrykę 12 (ZUS), natomiast później we właściwej jednostce ZUS okazać wypełnione zaświadczenie "A1" wskazujące na jego ubezpieczenie w innym kraju - jedynie zaświadczenie jest podstawą do nie rejestrowania się w ZUS jako płatnik.

13 - dane dla potrzeb KRUS. Dotyczy jedynie rolników (rodzin rolników), którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub już podlegają temu ubezpieczeniu przy równoczesnym prowadzeniu takiej działalności. Rubrykę tę wypełnia rolnik (członek rodziny rolnika), który:

I. Podejmując prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej spełnia równocześnie poniższe warunki:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata;
 • nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym;
 • nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym, należy podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej kwoty granicznej;

II. Zgłasza wniosek o: zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu działalności lub jej wznowieniu, wykreślenie wpisu (zgłasza informację o zaprzestaniu wykonywania działalności).

Rolnik (członek rodziny rolnika), który zgłasza zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej zakończenie, podaje w rubryce 13 wyłącznie nazwę jednostki terenowej KRUS prowadzącej jego sprawy.

Osoby, które w minionym roku nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej i nie współpracowały przy jej prowadzeniu, nie wypełniają pozycji: 13.1.4-6, 13.2. Pozostałe osoby wypełniają odpowiednio pozycje tej rubryki, wstawiające we właściwe kwadraty znak "x".

14-16 - zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności. Wypełnia się w przypadku składania wniosków związanych z zawieszeniem i wznowieniem wykonywania działalności. Rubryki te dotyczą działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Zawieszenie działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić w rubryce 26 i ewentualnie w części CEIDG-SC. W rubryce 16 należy wpisać datę, od której działalność nie jest już prowadzona.

17 - informacja o naczelnikach urzędów skarbowych właściwych dla wnioskodawcy w zakresie ewidencji podatników oraz podatku PIT. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego, wynikającej ze zmiany właściwości miejscowej w sprawach ewidencji podatkowej, należy podać również informację o naczelniku właściwym poprzednio. Wypełnienie pola 17.1.1. jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy.

18-19 - oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT oraz o formie wpłaty zaliczki. Wyboru należy dokonać wraz ze złożeniem wniosku o pierwszy wpis do CEIDG. W przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku można dołączyć zgłoszenie PIT-16. Zmiana wyboru formy opodatkowania w trakcie wykonywania działalności jest możliwa na zasadach określonych w przepisach podatkowych. Wypełnienie obu rubryk jest obowiązkowe dla wniosków o wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy.

20-22 - należy wypełnić w przypadku, gdy dokumentacja rachunkowa nie jest prowadzona we własnym zakresie. Należy podać nazwę i numer NIP podmiotu prowadzącego dokumentację oraz wskazać miejsce jej przechowywania. Jeśli adres ten jest taki sam, jak adres wskazany w jednej z rubryk: 04, 05, 10, 11 - wystarczy wskazać numer rubryki. Jeśli jest to inny adres, należy podać go zgodnie z zasadami podawania adresu, analogicznie jak dla rubryki 11. Rubrykę 20 wypełnia się zawsze, niezależnie od tego kto prowadzi dokumentację.

23-25 - szczególne formy wykonywania działalności. Należy zaznaczyć, o ile dotyczy.

26 - należy podać numery NIP i REGON wszystkich spółek cywilnych, w których wnioskodawca jest wspólnikiem. Jeśli spółek tych jest więcej niż jedna, pozostałe należy wskazać za pomocą formularza CEIDG-SC. Spółki cywilne nie są odrębnymi przedsiębiorcami. W przypadku zawieszenia działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej, należy podać odpowiednie dane dotyczące zawieszenia tej działalności.

27 - należy wypełnić, jeśli wnioskodawcę łączy z małżonkiem wspólność majątkowa oraz jeśli taka wspólność ustała w trakcie wykonywania działalności (rozdzielność majątkowa).

28 - należy podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności (kontynuacja w części CEIDG-RB). W przypadku posiadania kilku rachunków, w polu 28.1 części CEIDG-1 należy podać rachunek do zwrotu podatku i wskazać takie jego przeznaczenie. Można wskazać rachunek w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Podanie informacji o osobistym rachunku bankowym nie jest obowiązkowe. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Można podać jedynie taki rachunek, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem.

Dla każdego podanego rachunku należy podać:

 • kraj siedziby banku,
 • pełną nazwę banku,
 • nazwę posiadacza rachunku,
 • numer rachunku.

29 - należy wypełnić, o ile przedsiębiorcy nadano za granicą Polski numery identyfikacyjne dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych.

30 - można będzie wypełniać od 1 stycznia 2012 roku. Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np.: Kodeks cywilny) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika we wniosku jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Dane pełnomocnika (z wyjątkiem numeru PESEL i adresu zamieszkania) będą dostępne na stronie internetowej CEIDG. Jeśli wnioskodawca ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, informację o kolejnych może zgłosić za pomocą druków CEIDG-PN.

31 - należy podać liczbę poszczególnych dokumentów, ewentualnie dołączanych do wniosku. W razie potrzeby do formularza CEIDG-1 należy dołączyć wypełnione części: CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-SC i CEIDG-PN (po 1 stycznia 2012 r.). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Jeśli pełnomocnikiem jest kurator, należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu. Wypełniony wniosek należy podpisać.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 131, poz. 764).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady