Zasady zawieszania działalności gospodarczej

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Okresowe zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej jest szczególnie korzystne dla podmiotów mających tymczasowe trudności oraz przedsiębiorców, którzy świadczą usługi lub sprzedają produkty o charakterze sezonowym.

 

Możliwość zawieszania firmy na okres od miesiąca do dwóch lat przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników wprowadziła Ustawa z dnia 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może również podjąć decyzję o zawieszeniu wykonywania działalności, gdy zatrudnia wykonawców na umowę o dzieło, zleceniobiorców albo członków rodziny jako osoby współpracujące.

 

Działalność spółki cywilnej może być zawieszona, jeśli każdy ze wspólników wystąpi do organu ewidencyjnego ze zgłoszeniem informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Spółki jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne mogą zawiesić swoją działalność tylko wtedy, gdy nie zatrudniają pracowników. Ponadto spółka handlowa nie ma obowiązku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.  Spółka handlowa nie ma obowiązku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o tym, że zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej bądź odwiesza prowadzenie jej

 

Zawieszenia działalności gospodarczej można dokonać minimalnie na 1 miesiąc i maksymalnie na 24 miesiące. Nie możliwe jest natomiast zawieszenie firmy na okres krótszy niż miesiąc i dłuższy niż 24 miesiące.

 

Wnioski o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy składają:

  • właściwemu organowi ewidencyjnemu (wójt, burmistrz albo prezydent miasta, którzy dokonują wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej), gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną,
  • sądowi rejestrowemu, gdy przedsiębiorca jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, bo jest spółką handlową.

Organ ewidencyjny przyjmujący wniosek o wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej ma obowiązek przekazania tej informacji właściwemu dla przedsiębiorcy organowi podatkowemu, urzędowi statystycznemu oraz ZUS. Przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek sami informować o wznowieniu wykonywania działalności.

 

W czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy przysługuje wiele uprawnień. Może wykonywać czynności zachowawcze oraz regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia działalności. Może również zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Przedsiębiorca ma prawo uczestniczyć w postępowaniach podatkowych, kontrolnych, sądowych i administracyjnych związanych z działalnością, którą wykonywał przed zawieszeniem.

 

Nie może natomiast wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że są to przychody o charakterze finansowym np.: odsetki bankowe.

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z działalności, ale może opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nie może natomiast podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

 

Zawieszenie prowadzenia działalności skutkuje zwolnieniem przedsiębiorcy z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy i składania deklaracji VAT. Dotyczy to również podatników, którzy opłacają zaliczki w sposób uproszczony albo rozliczają się według 19% stawki liniowej.

 

Po okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca wznawia opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, zaś podatnicy opodatkowani ryczałtem mają obowiązek obliczenia i wpłacenia ryczałtu za cały okres przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca, który zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego, opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub od osób prawnych albo ryczałt ewidencjonowany za rok podatkowy. Ponadto ma obowiązek rozliczyć VAT w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.  

 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku regulowania innych niż podatki dochodowe danin publicznych, należą do nich m.in.: podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych czy podatek od spadku i darowizn.

 

W momencie zgłoszenia informacji o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca wskazuje okres przez który nie będzie prowadził firmy. To jednak nie oznacza, że po tym okresie nastąpi automatyczne jej wznowienie. Aby tak się stało, przedsiębiorca musi zgłosić na piśmie do organu ewidencyjnego informację o wznowieniu działalności gospodarczej.

 

Wpis o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat. Nie pobiera się opłat za wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji z urzędu jak i na wniosek.

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 141, poz. 888).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady