Co to jest CEIDG - czyli własna firma przez internet

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Od w lipca 2011 roku można zarejestrować własną firmę przez Internet. Taką możliwość stworzyła przyszłym przedsiębiorcom Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Celem idei jest umożliwienie ewidencjonowania działalności w formie elektronicznej - wszystko to w ramach wprowadzonego już tzw. "jednego okienka".

Przedsiębiorca wypełnia jeden, tzw. zintegrowany wniosek i składa go przez Internet. Rejestracja odbywa się natychmiastowo. Równocześnie ze złożeniem wniosku CEIDG-1, system informatyczny automatycznie przekazuje dane do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

Zadania CEIDG

  1. Ewidencjonowanie przedsiębiorców - osób fizycznych.
  2. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie.
  3. Zapewnienie dostępu do danych, bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego.
  4. Umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Do 31 grudnia 2011 roku organem ewidencyjnym w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG pozostaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przedsiębiorcy, których wpisy nie zostały jeszcze przeniesione do CEIDG, mogą załatwiać swoje sprawy (np.: zmiany wpisu) tak jak do tej pory, czyli w gminie.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis można złożyć za pomocą formularza CEIDG-1 dostępnego:

Wniosek o wpis do CEIDG, składany za pośrednictwem Internetu powinien być opatrzony: podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek może być również podpisany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy oraz czas złożenia wniosku.

Jeśli wniosek zostanie wypełniony poprawnie, wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia drogą elektroniczną. W przypadku popełnienia błędów, wnioskodawca zostanie poinformowany o nieskutecznej próbie rejestracji bądź wezwany do urzędu celem złożenia korekty.

Formularz CEIDG-1

Osoba fizyczna, planująca rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej, zgłasza ten fakt na wniosku CEIDG-1 (od 1 lipca 2011 roku). Integralną częścią formularza jest żądanie:

  • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON);
  • zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego podatnika bądź płatnika (numer NIP);
  • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej;
  • zgłoszenia płatnika składek lub jego zmiany do ZUS albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS). Przy czym tak jak dotychczas, zgłoszenie osoby ubezpieczonej (w tym prowadzącej działalność) do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, następuje niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, w formie zgłoszenia ZUS ZUA/ZUS ZZA bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dostęp do danych CEIDG

Informacje udostępniane przez system są jawne dla każdego. CEIDG udostępnia dane (z wyjątkiem numeru PESEL i adresu zamieszkania, jeśli jest taki sam jak miejsce wykonywania działalności) o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi. Informacje o przedsiębiorcy oraz zakończeniu wykonywania działalności, CEIDG udostępnia niezwłocznie - najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu. Dostęp do danych na temat przedsiębiorców jest możliwy za pomocą wyszukiwarki internetowej a także poprzez platformę ePUAP.

Wybór formy opodatkowania

Od 1 lipca 2011 roku przedsiębiorcy (osoby fizyczne) rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mogą w CEIDG złożyć oświadczenie o zastosowaniu formy opodatkowania - jest to możliwość, a nie obowiązek przedsiębiorcy. Dotyczy to podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników rozliczających się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnicy, którzy nie zgłoszą formy prowadzenia działalności do CEIDG, mogą złożyć wniosek na dotychczasowych zasadach czyli do naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 maja 2011 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 131, poz. 764).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady