Ubezpieczenie narciarskie - co musisz wiedzieć?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 1)

Wybierając się na narty, powinniśmy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie - w razie wypadku na stoku, unikniemy kosztów związanych z transportem medycznym i leczeniem, a także finansowej odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Będąc w jej posiadaniu, możemy korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE na takich samych warunkach co obywatele kraju, do którego się wybieramy - koszty leczenia pokryje wówczas NFZ. EKUZ nie pokrywa kosztów wynikających ze świadczenia usług medycznych, które w danym kraju są odpłatne, czyli kosztów pomocy uzyskanej w prywatnych ośrodkach zdrowia.

Aby uzyskać EKUZ powinniśmy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ. Możemy to zrobić osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej lub faksu.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU)

Zanim wybierzemy polisę, powinniśmy się zapoznać z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń, które wiążą również ubezpieczonych. Szczególną uwagę musimy zwrócić na sytuacje, w których wyłączona jest odpowiedzialność ubezpieczyciela. Pomimo wykupienia polisy, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania - musimy wiedzieć czego nie czynić na stoku, aby tak się nie stało.

Zakres ubezpieczenia narciarskiego

W celu zabezpieczenia życia i zdrowia, powinniśmy wybrać ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w związku z uprawianiem sportu. Wysokość odszkodowania zależy od procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia.

Standardowe ubezpieczenie narciarzy obejmuje:

  • koszty konsultacji i badań lekarskich, zabiegów, a także pobytu w szpitalu oraz leków i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
  • koszty ratownictwa i poszukiwań ubezpieczonego, udzielenia mu doraźnej pomocy lekarskiej oraz koszty transportu do punktu medycznego;
  • koszty powrotu ubezpieczonego do kraju oraz dodatkowe koszty podróży osoby towarzyszące.

Powinniśmy sprawdzić, czy ubezpieczyciel finansuje akcję poszukiwawczą i ratowniczą, jak również transport medyczny. Jeśli polisa nie pokrywa takich kosztów, będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Podczas białego szaleństwa możemy ucierpieć nie tylko my, ale również osoby trzecie (z naszej winy). Nie mając ubezpieczenia, w takiej sytuacji możemy stać się adresatem roszczeń ze strony osób poszkodowanych - mogą one domagać się odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub zniszczonego sprzętu. W ramach polisy OC koszty te, do wysokości sumy gwarancyjnej, pokryje za nas ubezpieczyciel. Uchyli się od odpowiedzialności wtedy, gdy szkody wyrządzimy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo też popełnimy je umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego

Powinniśmy się również zastanowić nad wykupieniem dodatkowego zabezpieczenia na wypadek utraty bądź uszkodzenia sprzętu narciarskiego. Obejmuje ono zarówno zniszczenie (poprzez wypadek na stoku, jak i lawinę) oraz kradzież (tylko wtedy, gdy sprzęt był odpowiednio zabezpieczony). Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy posiadamy drogi sprzęt.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady