IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to podstawa III filaru emerytury. Na takim koncie można oszczędzać na swoją emeryturę, będąc jednocześnie zwolnionym z podatku od zysków kapitałowych. Górny limit wpłat ustalany jest na każdy rok - według Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne, w 2011 roku kwota ta wynosi 10 077 zł.

Środki w IKE są dziedziczone (tzn. że można wskazać osobę uposażoną) i objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Można mieć jednocześnie tylko jedno konto IKE a raz na rok zmienić (bez opłat) instytucję lub typ konta.

Istnieje pięć typów IKE:

  1. IKE bankowe - w formie lokaty bankowej. W przypadku wypłaty transferowej albo zwrotu zgromadzonych na koncie środków, bank przekazuje oszczędności z należnym oprocentowaniem naliczonym według zasad, jakie obowiązywałyby przy kontynuacji umowy o prowadzenie IKE a nie jak w przypadku zerwania lokaty terminowej.
  2. IKE funduszowe - oszczędności w formie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Zwykle oszczędzający ma prawo wyboru strategii inwestowania, tzn. może określić jaki poziom ryzyka jest skłonny zaakceptować, aby osiągnąć odpowiednio wysokie zyski. Fundusz inwestujący w obligacje daje większą pewność zysku, niestety niewiele wyższego od lokaty bankowej. Natomiast inwestowanie w akcje wiąże się z szansą na wyższe zyski niż w przypadku funduszu inwestującego w obligacje, niestety można ponieść także stratę.
  3. IKE obligacyjne - jako obligacje Skarbu Państwa. Umowy IKE pozwalają lokować środki w papiery wartościowe takie jak np.: akcje, prawa do akcji, obligacje, listy zastawne, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne, warranty subskrypcyjne.
  4. IKE ubezpieczeniowe - ma formę polisy na życie z funduszem kapitałowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe, oprócz pomnażania środków, gwarantuje ubezpieczonemu wypłatę odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku a uposażonemu - wypłatę odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego w czasie trwania umowy.
  5. IKE maklerskie - prowadzone jako rachunek maklerski. Forma ta daje najszerszy zakres możliwości inwestycyjnych. Można inwestować w akcje wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w obligacje: skarbowe, spółdzielcze, korporacyjne a także w certyfikaty notowanych funduszy inwestycyjnych, surowców naturalnych i indeksów giełdowych. Długoterminowe wyniki inwestycyjne w tym przypadku zależą od wyboru odpowiednich instrumentów w odpowiednim czasie.

Wypłatę środków (nieobciążonych podatkiem Belki) można zlecić w ratach lub jednorazowo, po ukończeniu 60 roku życia lub nabyciu prawa do emerytury i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnienia jednego z dwóch poniższych warunków:

  • wpłaty na IKE dokonywane były w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych,
  • ponad połowa wartości wpłat była dokonana nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

JAKIE IKE ZAŁOŻYĆ?

To zależy od tego:

I. W jakim wieku zakłada się IKE. Im jest się młodszym, tym większe ryzyko inwestycyjne można podejmować;

II. Jaką wiedzę posiada się na temat rynku finansowego i inwestowania. Bezpieczniej jest zacząć od obligacji, po czym można spróbować bardziej zaawansowanych form - funduszy inwestycyjnych i rachunku maklerskiego.

III. Jakim czasem się dysponuje - częste transakcje wymagają poświęcenia uwagi, np.: w przypadku posiadania IKE maklerskiego.

IKE jest dobrym rozwiązaniem dla osób chcących oszczędzać na swoją emeryturę, zwłaszcza dla tych którzy biorą pod uwagę inwestowanie w obligacje, fundusze czy rachunek maklerski.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady