Jak dostać kredyt studencki?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Kredyt studencki to jedno z najlepszych rozwiązań na podreperowanie swojego budżetu w trakcie studiów. Otrzymane w ten sposób pieniądze można też odłożyć albo zainwestować. Tego typu pożyczki są znacznie tańsze niż zwykłe kredyty konsumpcyjne. Poza tym, kredytobiorca może liczyć na szereg udogodnień przy spłacaniu rat.

Uprawnieni do otrzymania kredytu

Kredyt jest przeznaczony dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także dla doktorantów uczelni publicznych jak i niepublicznych. Warunkiem otrzymania kredytu jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia.

Studenci mogą zaciągnąć kredyt maksymalnie na 6 lat, natomiast doktoranci na 4 lata - na każdym roku studiów (również na ostatnim). Warunkiem otrzymywania transz kredytu jest przedstawianie w banku, w terminach do dnia 31 października oraz 31 marca każdego roku, ważnej legitymacji studenckiej bądź doktoranckiej.

Na kredyt studencki możesz liczyć w jednym z poniższych banków (nie musisz posiadać konta w żadnym z nich):

  • PKO Bank Polski S.A.
  • Bank Pekao S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
  • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Z dniem 15 września 2011 roku Mazowiecki Bank Regionalny S.A. połączył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. Obecnie bank funkcjonuje pod wspólną nazwą SGB-Bank S.A.

Wniosek o kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu lub pożyczki studenckiej powinieneś złożyć w wybranym banku do dnia 15 listopada. Składają go studenci, którzy ubiegają się o kredyt po raz pierwszy.

Przy składaniu wniosku będziesz musiał przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach na każdego członka rodziny. W grudniu 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2011/2012 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2.100 zł.

Ponadto, bank poprosi Cię o dostarczenie: zaświadczenia z uczelni, że nadal studiujesz oraz zaświadczenia o liczbie osób w rodzinie, a także aktualnego odcinka renty bądź emerytury członka rodziny (jeśli pobiera takie świadczenie).

Do połowy lutego banki mają czas na dokonanie oceny zabezpieczenia kredytu. Studenci z gorzej sytuowanych rodzin mogą ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bank Gospodarstwa Krajowego poręcza 70 lub 100% zobowiązań w zależności od dochodów na osobę w rodzinie. O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. W zależności od wysokości dochodów na osobę w rodzinie ARiMR może poręczać 80 lub 100% wykorzystanej kwoty kredytu. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Oprocentowanie pożyczki studenckiej jest bardzo niskie, wynosi ok. 2%. Musisz też wiedzieć, że bank nie wypłaci Ci od razu pełnej kwoty kredytu - instytucje finansowe nie mają pewności, że student dotrwa do końca studiów, dlatego bezpieczniej dla nich jest wypłacać pieniądze w miesięcznych transzach. Przez 10 miesięcy w roku akademickim będziesz mógł otrzymywać po 600 zł.

Spłata kredytu

Spłata kredytu studenckiego odbywa się na bardzo korzystnych warunkach. Raty możesz zacząć spłacać dopiero po upływie 2 lat od zakończenia studiów. Na spłacenie całego kredytu będziesz miał dwa razy więcej czasu niż okres na jaki został zaciągnięty. Przykładowo, biorąc kredyt na 5 lat studiów, będziesz mógł go spłacać przez 10 lat. Do momentu rozpoczęcia spłaty wszystkie odsetki pokryje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Jeśli będziesz przykładał się do nauki w trakcie studiów i znajdziesz się w grupie 5% najlepszych absolwentów, zdobędziesz szansę na umorzenie 20% kredytu. W przypadku trudności w spłacie kredytu, bank może zmniejszyć wysokość raty lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy. Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy. W przypadku, gdy przerwiesz studia przed czasem lub nie dostarczysz legitymacji bądź zaświadczenia o tym, że nadal studiujesz - zaciągnięty kredyt będziesz musiał zacząć spłacać już od następnego miesiąca, a nie po dwóch latach. Będziesz musiał oddać to, co otrzymałeś do tej pory na swoje konto.

Zobowiązania kredytobiorcy

W okresie pobierania kredytu studenckiego jesteś zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia banku o:

  • udzielonym urlopie od zajęć w uczelni - bank zawiesi wypłatę rat kredytu lub pożyczki na czas udzielonego Ci urlopu;
  • zawieszeniu w prawach studenta - bank zaprzestanie wypłaty kredytu na czas zawieszenia w prawach studenta. Wznosi je w miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożysz zaświadczenie o przywróceniu tych praw;
  • ukończeniu studiów - bank zaprzestanie wypłaty kredytu. Po dwóch latach od ukończenia studiów rozpoczniesz spłatę pożyczki wraz z odsetkami.

Po szczegółowe informacje na temat kredytów i pożyczek studenckich udaj się do odpowiedniego banku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2010 r., Nr 87, poz. 560 z późn. zm.).

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Najnowsze porady