Jak wysłać PIT drogą elektroniczną?

Poradopedia.pl  |   |  + 0  |  Ocena: (głosy: 0)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone – w 2011 r. możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną następujących zeznań podatkowych:

 • PIT 36 - deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składana przez przedsiębiorców.
 • PIT 36L - deklaracja składana przez podatników (przedsiębiorców), którzy w 2010 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach podatku liniowego (19% podatku bez względu na wysokość uzyskanego przychodu).
 • PIT 37 (wraz z załącznikami PIT/O, PIT/D i PIT-2K) - deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • PIT 38 - deklaracja składana przez podatników, którzy w roku 2010 uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych; pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka); pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających; udziałów w spółkach mających osobowość prawną a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 • PIT 39 - deklaracja o wysokości dochodów uzyskiwanych ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych prywatnie w latach 2009-2010.
 • PIT 28 - deklaracja o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok.
 • PIT 16 - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, który złożony zostanie w 2011 r.
 • PIT 16A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010.
 • PIT 19A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego 2010.


Nieweryfikowany podpis elektroniczny oparty jest na podstawie złożonych przez podatnika informacji zawierających:

 • numer NIP
 • imię
 • nazwisko
 • numer PESEL
 • data urodzenia
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy (składając PIT za 2010 r. wpisujemy przychód z PIT-a za rok 2009) lub wartość "0" (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym jest składany dokument elektroniczny nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.


Małżonkowie rozliczający się wspólnie za rok 2010 nie mają obowiązku składania dodatkowo w formie tradycyjnej oświadczenia UPL-1, które do tej pory było wymagane. W 2011 r. wniosek o opodatkowanie łączne jest traktowany na równi z oświadczeniem o upoważnieniu przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie i dlatego może być wyrażony przez jednego z małżonków.

Zeznanie podatkowe można złożyć drogą elektroniczną za pomocą darmowej aplikacji znajdującej się na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Wysłany formularz po uprzednim sprawdzeniu poprawności, zostanie zapisany pod numerem referencyjnym, który umożliwia wygenerowanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), stanowiącego potwierdzenie złożenia zeznania. Warto wydrukować i zachować UPO jako dowód wysłania.

Aby złożyć deklarację przez Internet musimy posiadać:

 • system operacyjny Windows (2000, XP, Vista) Linux lub Mac Os
 • poprawnie skonfigurowany dostęp do Internetu
 • oprogramowanie Adobe Reader wersja co najmniej 8.1.4. (bezpłatnie do pobrania ze strony producenta)
 • interaktywne formularze (do pobrania z serwisu e-deklaracje.gov.pl)
 • wtyczkę (plug-in) w wersji 1.5.0. – jest niezbędna do składania deklaracji wypełnianych w formacie PDF.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl w zakładkach: Instrukcje, Akty Prawne oraz Aktualności.

Oceń poradę: Przydatna Nie polecam

Komentarze

Zostaw komentarz:


Oferta finansowa

Skorzystaj online z szerokiej oferty produktów finansowych z renomowanych instytucji.

Najnowsze porady